93 Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους! Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 6 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να τις διεκδικήσουν.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά Δήμο:

32 Θέσεις εργασίας – Δήμος Λιβαδέων

Ο Δήμος Λιβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό αριθμό τριάντα δύο (32 ) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη Λιβαδειά», που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε , χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 , με τα εξής κατά θέση προσόντα (Βλ. προκήρυξη)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία των τίτλων Σπουδών και για την απόδειξη των απαιτούμενων καθώς και των επιθυμητών και/συνεκτιμώμενων προσόντων της αντίστοιχης θέσης οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Απόδειξη της Εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ( σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (https://dimoslevadeon.gr – Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων ) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση : Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά Τ.Κ 32131 , Ημιόροφος Γραφείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών , Πληροφορίες Αθ. Κοϊτσάνου τηλ. 22613-50832 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δύο (02) από τις προκηρυσσσόμενες θέσεις, αλλά όχι διαφορετικής κατηγορίας (δηλ. μία θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τυπικό προσόν πτυχίο και μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τυπικό προσόν απολυτήριο Λυκείου).
– Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
– Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/2/2019 έως και 8/2/2019

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486