Διδακτορικές Υποτροφίες 2019 από το ΙΚΥ

Από neolaia.gr Team 11 Ιανουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες υποτροφίες 2019 για διδάκτορες πρόκειται να χορηγήσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Αναλυτικότερα:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
της Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1) Ιστορίας και Πολιτισμού
2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3) Νομικών Επιστημών
4) Οικονομικών Επιστημών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με τον κανονισμό του προγράμματος (απόφαση 21608/H1-9/2/2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

i. Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii. Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμων τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων επιπέδου Master που έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο ΙΚΥ το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2019 (οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να τις προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης που αναφέρονται στο κεφ. Γ της παρούσης ενώ στην παρούσα φάση αρκεί το αντίγραφο αίτησης-πλήρους φακέλου προς αναγνώριση).
iii. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών
iv. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές.
v. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει,
vi. Έχουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.
vii. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή τυγχάνουν ή δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για διδακτορικές σπουδές από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας (τουλάχιστον τέσσερα έτη).
viii. Οι υποψήφιοι που τυγχάνουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (τουλάχιστον τέσσερα έτη). Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας και οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να την υποβάλλουν πριν την έναρξη της υποτροφίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUI Doctoral Programme),με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικώς, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των συστατικών επιστολών), σε έντυπη μορφή, είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. (Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού – Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 το αργότερο. Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
2. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του αιτούντος.
3. αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να συμπεριληφθούν και οι σχετικές πράξεις αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί υποβολής αίτησης-πλήρους φακέλου προς εξέταση.
4. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους,
6. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει (να χρησιμοποιηθεί η ακριβής διατύπωση) ότι ο υποψήφιος:

i. δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές,
ii. έχει ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. (συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση μόνο εφόσον ισχύει σχετική περίπτωση),
iii. είναι ή δεν είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος.
iv. κατά την διάρκεια της έρευνας, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
v. κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή οργανισμό άλλου κράτους.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα ανωτέρω εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του ΙΚΥ ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ.

http://www.eui.eu/ ProgrammesAndFellowhips/DoctoralProgramme/Selection).

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη