39 Θέσεις εργασίας σε Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από neolaia.gr Team 11 Ιανουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους αλλά και άλλους δημόσιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν αυτή που επιθυμούν, ακολουθώντας τις οδηγίες της ανάλογης προκήρυξης.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη:

12 Θέσεις εργασίας – Δήμος Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε ωριαία αποζηµίωση), δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Άθληση για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά:

1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής.
2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας.
8. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτησηΥπεύθυνη ∆ήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη