Θέσεις εργασίας σε Δήμους – Δείτε τις τέσσερις νέες προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 10 Ιανουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Ακόμη τέσσερις νέες προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν, με τις οποίες ανακοινώνονται νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη θέση που επιθυμούν.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη:

11 Θέσεις εργασίας – Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 11/01/2019 έως και 20/01/2019 (από 13:00 μέχρι 15:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν:
α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
7) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής:
α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.
β) Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
-Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης).
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
-Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486