ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση για τις 557 θέσεις εργασίας σε Δήμους!

Από neolaia.gr Team 9 Ιανουαρίου 2019

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Ανοιχτές είναι από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν μέσω του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017).

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που είχαν προσληφθεί στους ΟΤΑ α ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (143 Α ́) από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, συνολικά πεντακόσια πενήντα επτά (557) άτομα στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και μέχρι του αριθμού των περιλαμβανομένων στους υπό στοιχεία 9 Πίνακες Κατάταξης.

ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη για 53 μόνιμες θέσεις εργασίας!

Οι προς κάλυψη θέσεις έχουν ως εξής:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 104 θέσεις

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 94 θέσεις

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 209 θέσεις

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 150 θέσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr , σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κατόπιν, να αποστείλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο Α.Σ.Ε.Π. (fax: 210 6400241, 2131319660) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 έως και Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Η προθεσμία αποστολής με τηλεομοιοτυπία (fax) των δικαιολογητικών περ. ΙΙ. (1 και 2 ), όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, λήγει με την πάροδο της 24ης Ιανουαρίου 2019.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486