ΑΣΕΠ: Πώς θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις για τις 557 προσλήψεις σε Δήμους;

Από neolaia.gr Team 24 Δεκεμβρίου 2018

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Μέσω του ΑΣΕΠ θα γίνουν 557 προσλήψεις σε Δήμους της χώρας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους από την ημερομηνία που έχει οριστεί.

Πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκαν μέσω  ΦΕΚ τα απαραίτητα κριτήρια και δικαιολογητικά των επιτυχόντων για τις θέσεις εργασίας 557 υπαλλήλων που αφορούν την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, που θα γίνουν από το ΑΣΕΠ.

Η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 05-620Α.Σ.Ε.Π. και τελικώς θα επιβαρύνει τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ, καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν προσληφθεί στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σύμφωναμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (143 Α΄) από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και μέχρι του αριθμού των περιλαμβανομένων στους υπό στοιχεία 9 Πίνακες Κατάταξης.
ΑΣΕΠ: Ανοίγουν 15.000 θέσεις εργασίας χωρίς διαγωνισμό – Πώς θα γίνει η μοριοδότηση!

Οι προς κάλυψη θέσεις έχουν ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 104 θέσεις
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 94 θέσεις
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 209 θέσεις
Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 150 θέσεις

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία;

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, για κάθε προκηρυσσόμενο κλάδο/ειδικότητα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για κάθε προκηρυσσόμενο κλάδο/ειδικότητα της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, για κάθε προκηρυσσόμενο κλάδο/ειδικότητα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου
ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, για κάθε προκηρυσσόμενο κλάδο/ειδικότητα της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Πώς θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι την αίτησή τους;

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση αυτή, οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κατόπιν:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού
του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486