Νέα προκήρυξη ανακοινώνει θέσεις εργασίας σε Δήμο της χώρας

Από neolaia.gr Team 11 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Ακόμα μία νέα προκήρυξη δημοσιεύτηκε από Δήμο της Ελλάδας, η οποία ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας. Αν σε ενδιαφέρει να διεκδικήσεις μία από τις θέσεις, θα πρέπει να υποβάλεις την αίτησή σου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019 του ∆ήµου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, και συγκεκριµένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου και σύµφωνα µε το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα
4. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας
7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής τους στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, υπόψη κ. Φ. Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας 2237 3 50044).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486