Θέσεις εργασίας σε Δήμο – Δείτε εδώ τη νέα προκήρυξη που δημοσιεύτηκε!

Από neolaia.gr Team 6 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Ακόμα μία νέα προκήρυξη δημοσιεύτηκε από Δήμο της χώρας, η οποία ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας.

Αναλυτικά:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά ( 7 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2019 (λήξη του προγράμματος), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Αθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικός τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Έντυπο αίτησης
2. Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανακοίνωσης, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα.
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα και
Ο υποψήφιος δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφο που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου (Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος) τηλέφωνα επικοινωνίας 2105577862, 2105579470, 5579341 κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 14:00μ.μ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10 ) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νόμου Αττικής.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2105577862, 2105579470, 5579341 στον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Αχιλλέα Πίνη.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου» ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2 ) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Βρείτε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486