113 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς!

Από neolaia.gr Team 8 Νοεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στον δημόσιο τομέα μέσα από μια σειρά από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν.

Συγκεκριμένα:

35 Θέσεις εργασίας – Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού(3ος όροφος).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη