59 Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους! Δες ΕΔΩ τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 11 Ιουλίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Με προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε Δήμους της χώρας, ανακοινώθηκαν νέες θέσεις εργασίας.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά Δήμο:

10 Θέσεις εργασίας – Δήμος Ικαρίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ικαρίας , όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ΔΥΟ (2) : ΕΝΑΣ (1) ΓΙΑ Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ & ΕΝΑΣ (1) ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1.- Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών (Π.Δ. 23/2000)
2.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) και κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.
3.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την άσκηση καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1.- Τίτλο σπουδών και λοιπές άδειες και πιστοποιητικά, όπως αναγράφονται ειδικότερα στα προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
2.- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3.- Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
4.- Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζομένης ημερολογιακά), λόγω του κατεπείγοντος από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και 16/7/2018)

Η πρόσληψη των ειδικοτήτων της παρούσας ανακοίνωσης δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία ΑΣΕΠ.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη