220 Θέσεις εργασίας σε Δήμους της χώρας – Μάθε περισσότερα!

Από neolaia.gr Team 14 Ιουνίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Μετά την έγκριση που δόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη, ανοίγουν 220 θέσεις εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων της χώρας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά τις εισηγήσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018, στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Οι συμβάσεις θα προκηρυχθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού δύο εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.063.160€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η κατανομή των θέσεων:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.