ΟΑΕΔ: Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Από neolaia.gr Team 10 Μαΐου 2017

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα;

Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

 • να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα
 • να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
 • να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
 • να μην αυτόαπασχολείσθε
 • να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
 • να μην λαμβάνετε σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
 • να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος

 • το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 20.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης ή
 • το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
 • να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
 • να έχετε εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σας ή τυχόν οφειλές σας από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεστε και να είστε ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης
 • να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
 • στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
 • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
 • μέσω των ΚΕΠ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

Όχι, η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος κατά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητας σας.

Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 3.1.2012. Δικαιούμαι το βοήθημα;

Ναι, εφόσον, μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, έχετε και τουλάχιστον 3ετή συνεχόμενη ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος πριν τη διακοπή του επαγγέλματος σας και ένα έτος τουλάχιστον καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 31.12.2011 και από τότε δεν έχω επαναδραστηριοποίηση. Δικαιούμαι το βοήθημα;

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να λάβω το βοήθημα;

Όχι, διότι για να είστε δικαιούχος του βοηθήματος θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη διακοπή επαγγέλματος από την 1.1.2012 και μετά, με καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τουλάχιστον για ένα χρόνο.

1. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή η ρύθμιση αυτής. (Χορηγείται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχετε υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχετε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση).

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος.

4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,:«Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
 • Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.
 • Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.
 • Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες: Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

Περισσότερες πληροφορίες στο oaed.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486