Νέο πρόγραμμα δωρεάν δορυφορικής, δείτε τους δικαιούχους!

Από neolaia.gr Team 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την δωρεάν αυτή δράση!

Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ» αφορά στη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των ακριτικών περιοχών της χώρας, στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των προβλεπόεμενων περιοχών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Βασικός στόχος της δράσης σύμφωνα με την απόφαση είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ραγδαία εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας.

Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:
•    Η ουσιαστική τεχνολογική ενίσχυση της Περιφέρειας και των πολιτών που ζουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στον μόνιμο πληθυσμό τους.
•    Η μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.
•    Η εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες.
•    Η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της αξιόπιστης και ποιοτικής τους πρόσβασης σε πληθώρα προγραμμάτων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των ακριτκών περιοχών που παρουσιάζονται στο σχετικό λίνκ στο τέλος του άρθρου.
Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται, λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ανά οικογένεια -νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο – μόνιμο κάτοικο.

Τα νοικοκυριά που αποκτούν τις υπηρεσίες της δράσης μπορεί να είναι είτε μονοπρόσωπα, εάν αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, είτε πολυπρόσωπα, εάν αποτελούνται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.

Πάροχοι

Πάροχοι των υπηρεσιών της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη δράση είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαιούχους πολίτες υπηρεσίες δορυφορικής πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Οι πάροχοι οφείλουν να διαθέτουν όλες τις προβλε-πόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του

Δημόσια Επιχορήγηση

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι της δράσης, δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση:
•    Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν εικοσιτέσσερα ευρώ (124,00 €) ανά δικαιούχο, συμπερι-λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

•    Χορηγείται εφάπαξ.
•    Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
•    Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης – ενεργοποίησης ενός μόνο πακέτου υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά το κόστος:
•    Χορήγησης του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).
•    Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
•    Παροχής διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).
•    Παροχής εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών που απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους σκοπούς της.

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών):
•    Χορήγηση του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).
•    Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
•    Παροχή διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).
•    Παροχή εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
•    Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των παρόχων.
•    Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των παρόχων.

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων, πέραν των ως άνω ελάχιστων υπηρεσιών, δύνανται να περιέχουν, κατόπιν συμφωνίας των δικαιούχων και επιπρόσθετες δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού αντιτίμου υπηρεσίες, όπως οι κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες:
•    Πρόσβαση σε επί πλέον προγράμματα ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή/και συνδρομητικών.
•    Πρόσβαση σε προγράμματα ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή/και συνδρομητικών.

•    Παροχή υπηρεσιών «Replay TV».
•    Παροχή υπηρεσιών «Video On Demand».

Η δημόσια επιχορήγηση:
•    Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν εικοσιτέσσερα ευρώ (124,00 €) ανά δικαιούχο, συμπερι-λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

•    Χορηγείται εφάπαξ.
•    Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
•    Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης – ενεργοποίησης ενός μόνο πακέτου υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά το κόστος:
•    Χορήγησης του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).
•    Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
•    Παροχής διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).
•    Παροχής εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

Οι επιμέρους όροι και οι προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών του παραρτήματος ΙΙ δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.

Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγ-ματοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες των Δήμων

Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/10/2017.

Η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα των παρόχων. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο της προτίμησής του
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν στην κατοχή τους τον επιχορηγούμενο δορυφορικό εξοπλισμό για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασής του.

Δείτε εδώ σε ποιες περιοχές ειναι δικαιούχοι οι κάτοικοι

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ