Εργασία: 133 Νέες θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Γεννηματάς

Από neolaia.gr Team 9 Φεβρουαρίου 2017

gennimatas

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ανάκοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα τριών (193) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης Κωδικός θέσης: 100
  Υπηρεσία: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
  Έδρα υπηρεσίας: Αθήνα
  Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι πέραν από της 31-12-2018
  Αριθμός ατόμων: 31
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Κωδικός θέσης: 101
  Υπηρεσία: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
  Έδρα υπηρεσίας: Αθήνα
  Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν από της 31-12-2018
  Αριθμός ατόμων: 105
 • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) * Κωδικός θέσης: 102
  (*Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) – κωδ. θέσεων 102, κατά την πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012.)
  Υπηρεσία: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
  Έδρα υπηρεσίας: Αθήνα
  Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν από της 31-12-2018
  Αριθμός ατόμων: 57 (40 ώρες απασχόληση εβδομαδιαίως ή 32,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

Δείτε περισσότερες θέσεις στο Δημόσιο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ. 11527- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ν. Ερημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2032168).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.(ήτοι από 31/01/2017 μέχρι 10/02/2017)

Δείτε όλη τη Προκύρηξη ΕΔΩ
ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486