Εργασία: 344 εποχικές προσλήψεις σε 5 νοσοκομεία

Από neolaia.gr Team 5 Ιανουαρίου 2017

Εργασία: Ανοίγουν 1.983 προσλήψεις στον χώρο της Υγείας

Σε εποχικές προσλήψεις προχωρούν πέντε νοσοκομεία της χώρα για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων.

132 προσλήψεις εποχικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

  • 16 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ
  • 99 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ
  • 17 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ.1425, Τ.Κ.41110, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Γουτοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2413-502773). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

115 εποχικές προσλήψεις στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  • 42 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης
  • 59 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων- Σερβιτόρων)
  • 8 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)
  • 6 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζιέρηδων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία (Γραφείο 317) υπόψιν κας Κωτσοπρίφτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213-2041260). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

35 εποχικοί υπάλληλοι στο ΓΝ Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

  • 35 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Τιμίου Σταυρού & Νουφάρων 14, Καλυφτάκι, Τ.Κ. 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Κατσίκη Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 350 1521). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

33 εποχικές προσλήψεις στο Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

  • 31 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ
  • 2  ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ –ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ 22 131 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Σπηλιωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713601743).

Πρόσληψη 29 ατόμων στο Γ.Ν. Κομοτηνής

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη 29 ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του και του περιβάλλοντος χώρου. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Το κόστος σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκάστου συμβαλλόμενου, καθορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας , κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία . Οι ως άνω συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης του νόμου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην Ταχ. Δ/νση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 ΤΚ 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Νοσοκομείου ήτοι από 29.12.2016 ως και 9.1.2017

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486