Εργασία: Νέες θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Από neolaia.gr Team 27 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ένταξη 140 Πτυχιούχων στην αγορά εργασίας

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) µηνών, έξι ατόµων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραµµατισµό και την οργάνωση της 14ης ∆ιεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Συγκεκριµένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόµενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµό ατόµων µε τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για τον Μάιο του 2017 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» (ΟΠΣ 5002343), και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

  • 1 Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Υλοποίησης
  • 1 Υπεύθυνος Οργάνωσης Παραγωγής Έργου 
  • 1 Αρχιτέκτονας
  • 1 Στέλεχος ∆ιοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράµµατος
  • 1 Στέλεχος ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων για το παιδικό, εφηβικό, εκπαιδευτικό βιβλίο 
  • 1 Στέλεχος ∆ηµοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας

Η προθεσµία υποβολής αίτησης µαζί µε τα αιτούµενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού) λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειµένου της σύµβασης και θα περιέχει αίτηση συµµετοχής, µαζί µε τα απαιτούµενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώµατα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθηµερινά από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.

Eίναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δηµόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή. Η εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδροµικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση για ένα συγκεκριµένο κωδικό αντικειµένου σύµβασης. Η σώρευση κωδικών διαφορετικών αντικειµένων σύµβασης σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η επαγγελµατική εµπειρία αποδεικνύεται µε βεβαίωση από τον εργοδότη είτε µε ένσηµα ή βεβαίωση του ΙΚΑ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486