Εργασία: Νέες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από neolaia.gr Team 17 Νοεμβρίου 2016

πανεπιστήμιο θεσσαλίας

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας που ανοίγουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δείτε πως θα δηλώσετε συμμετοχή!

Για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 6 με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (κωδικό ΟΠΣ 5001369 και Απόφαση ένταξης Α.Π.17556/14.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΓ7Ζ4653Ο7-ΥΝΨ) που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας : κωδ.6 – «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Γκόβαρη Χρήστο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητείται προσωπικό για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του υποέργου. Το υποέργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 124.000,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι από 1/7/2016 έως 31/08/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από το ΠΘ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης δύναται να παραταθούν και οι συμβάσεις των απασχολούμενων σε αυτή, εφόσον παραστεί ανάγκη για νέο φυσικό αντικείμενο.

Θέση 1 (1 άτομο)

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Ψυχολογίας (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής).

– Η αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε Προγράμματα για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά.

Θέση 2 (1 άτομο)

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής).

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες.

Θέση 3 (3 άτομο)

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά ή αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες

Θέση 4 (11 άτομο)

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών – κυρίως από τα τμήματα Π.Τ.Δ.Ε, Π.Τ.Π.Ε., Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ. – και Μαθηματικού τμήματος (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων τίτλων της αλλοδαπής).

– Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά, τουλάχιστον 12 μήνες ή αποδεδειγμένη εθελοντική διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: κ. Κοντός Θεόδωρος (2421006413), email: [email protected] , κ. Βαλκαμελής Γεώργιος (2421006443), email: [email protected]

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486