Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική

Από neolaia.gr Team 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός του προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ της Τραπεζικής είναι η δημιουργία εξειδικευμένων τραπεζικών στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να,
1. Αναφέρουν και να αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία.
2. Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
3. Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του  χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
4. Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
5. Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
6. Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
7. Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της επιχείρησης.
8. Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
9. Εφαρμόζουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού.
10. Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
11. Προτείνουν την διαχείριση ενεργητικού – παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων.
12. Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών.
13. Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.
14. Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα.
15. Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.
16. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.
17. Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική δραστηριότητα.
18. Αναγνωρίζουν, να κατηγοριοποιούν και να εκτιμούν τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας.
19. Κατανοούν το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες.
20. Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-
2011 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0412 – Finance, banking and insurance

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486