Απόκτηση Μεταπτυχιακού μέσω φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Από neolaia.gr Team 8 Φεβρουαρίου 2016

Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση μεταπτυχιακού Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας (ΠΜΣ ΔΥ), γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις: (α) Γενική (β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές) (γ) Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές) Στη Γενική κατεύθυνση και την κατεύθυνση Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στην κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία, γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας και συναφών επιστημών, καθώς και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εργαστηριακή εμπειρία.

Η φοίτηση στη Γενική Κατεύθυνση και στην Κατεύθυνση Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική. Η φοίτηση στην κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία είναι μόνο πλήρης και περιλαμβάνει και πρακτική εργαστηριακή άσκηση στα Εργαστήρια Αναφοράς της ΕΣΔΥ, καθώς και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας.

2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΠΜΣ ΔΥΥ) γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥΥ παρέχει τέσσερις (4) κατευθύνσεις: (α) Γενική (β) β.1. Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές) β.2. Οικονομική Αξιολόγηση, για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (έως 6 φοιτητές) (γ) Κατεύθυνση Διοίκησης και Κοινωνικού Σχεδιασμού στον τομέα των εξαρτήσεων, για στελέχη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (έως 5 φοιτητές). Η φοίτηση στις κατευθύνσεις (α), (β) και (γ) του ΠΜΣ ΔΥΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τις 15.30 μμ. – 21.00 μμ. καθημερινά. Στις κατευθύνσεις (α), (β) και (γ) γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως πενήντα (50) φοιτητές.

(δ) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Η φοίτηση στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΠΜΣ ΔΥΥ διαρκεί 24 μήνες. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΠΜΣ θα υλοποιείται ένα τετραήμερο ανά μήνα: Πέμπτη και Παρασκευή, από 15.30 μμ. – 21.00μμ., Σάββατο και Κυριακή από 9.00 π.μ. – 17.00 μμ.

Στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως πενήντα (50) φοιτητές. Για την επιλογή των υποψηφίων στην κατεύθυνση αυτή, πέραν των λοιπών προσόντων, θα ληφθεί υπόψη και η συνάφεια του πτυχίου ή/και της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες. 3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές.

Το ΠΜΣ ΕΠΥ παρέχει δύο (2) κατευθύνσεις:

(α) Γενική, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών (έως 25 φοιτητές) (β) Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (έως 25 φοιτητές).

Η φοίτηση στο ΠΜΣ ΕΠΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε μερική. Η διάρκεια των ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι ένα (1) έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Η διάρκεια των ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι δύο (2) έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων των ΠΜΣ ΔΥ, ΔΥΥ και ΕΠΥ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €), ανά εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και ανά έτος για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ποσό για το Α’ εξάμηνο θα πρέπει να κατατεθεί κατά την εγγραφή του φοιτητή, ενώ το υπόλοιπο, κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ’ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Για το ΠΜΣ ΔΥΥ με κατεύθυνση στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr), από 1 Μαρτίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016. Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1)    Δικαιολογητικά που υποβάλλονται απαραιτήτως (ως συνημμένα αρχεία) μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, β) το ΠΜΣ για το οποίο γίνεται η αίτηση, η κατεύθυνση και ο τρόπος φοίτησης (πλήρης ή μερική).
 • Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: α) Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και β) πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
 • Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας σε μορφή JPG.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. (2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη συνέντευξη Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και από διευθυντικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε προτυποποιημένο έντυπο της ΕΣΔΥ, το οποίο παρέχεται στη διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt
 • Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση κατανόησης της αγγλικής γλώσσας, σε κείμενο σχετικό με το αντικείμενο κάθε προγράμματος και σε γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών: α) Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας, για το ΠΜΣ ΔΥ β) Διοίκησης και Οικονομίας, για το ΠΜΣ ΔΥΥ, γ) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Γενική Κατεύθυνση και δ) Αρχών προστασίας Περιβάλλοντος για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος Διευκρινήσεις και ειδικές λεπτομέρειες (π.χ. ενδεικτική βιβλιογραφία) για την γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών για όλα τα ΠΜΣ, θα ανακοινωθούν ως τη Δευτέρα 15/2/2016 στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 9 – 20 Μα’ϊου 2016, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα ορισθούν και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Στη συνέντευξη θα κληθούν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν επιτυχή επίδοση στα αγγλικά και στην γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών (δηλ. βαθμό 50 και άνω). Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευση στη συνέντευξη, προκειμένου να αποδείξουν στην επιτροπή επιλογής την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους δραστηριότητα, οφείλουν να έχουν μαζί τους τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 13 – 24 Ιουνίου 2016, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ. Η πρόσκληση για τις γραπτές εξετάσεις κατανόησης της αγγλικής γλώσσας και των βασικών εννοιών, ανά ΠΜΣ και η επίδοση σ’ αυτές, η πρόσκληση για τη συνέντευξη, καθώς επίσης και η τελική βαθμολογία των υποψηφίων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Γραμματείας της ΕΣΔΥ – Γραφείο Εκπαίδευσης τα παρακάτω: •S Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο ΠΜΣ που επελέγησαν (έντυπο δήλωσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspxpage=nea_sxolis_prokirixeis_metapt).

 • Την αίτηση υποψηφιότητας που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
 • Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).
 • Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων για τίτλους του εξωτερικού (ευκρινή, όχι επικυρωμένα).
 • Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο). Οι επιλεγέντες – στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για την κατεύθυνση «Οικονομική Αξιολόγηση» και στελέχη του Ο.ΚΑ.Ν.Α. και του ΚΕ.Θ.Ε.Α., για την κατεύθυνση «Διοίκησης και Κοινωνικού Σχεδιασμού στον Τομέα των εξαρτήσεων», του ΠΜΣ ΔΥΥ, υποβάλλουν επιπλέον των παραπάνω και την εγκριτική απόφαση των φορέων τους. Εάν υπάρξει ισοβαθμία με τον τελευταίο επιτυχόντα, οι ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί για φοίτηση ως υπεράριθμοι. Λοιπά θέματα που αφορούν στην επιλογή και στην φοίτηση των φοιτητών, διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ.

πληροφορίες: dikaiologitika.gr