ΠΑ. ΜΑΚ.: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.I.S)

Από neolaia.gr Team 15 Νοεμβρίου 2014

Εγκρίσεις σε 4 Μεταπτυχιακά προγράμματα σε ΤΕΙ

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του δέκατου ένατου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί αφενός στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, αφετέρου στην πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στο δέκατο ένατο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2015, θα εισαχθούν περίπου τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 19 Ιανουαρίου 2015 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από τους δικτυακούς τόπους http://mis.uom.gr και http://www.uom.gr).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr).

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc), ή

TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

(Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

Τα υπόλοιπα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, θα προσκομίζονται σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), επιπρόσθετα προσόντα.
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Εγνατίας 156, TK 540 06, Θεσσαλονίκη. Τηλ:2310-891514, Fax: 2310-891563, Ε-mail: [email protected]
Internet: http://www.uom.gr, http://mis.uom.gr, http://misuom.blogspot.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486