Χαροκόπειο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

Από neolaia.gr Team 12 Νοεμβρίου 2014

Εγκρίσεις σε 4 Μεταπτυχιακά προγράμματα σε ΤΕΙ

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 26A/2-10-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται
σε 45. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3. Αγωγή και Πολιτισμός

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας &
Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄)

Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία
(3) ακαδημαϊκά έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά).

Δίδακτρα

To Πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 3.888
ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από 6/10/2014 μέχρι και τις
30/11/2014 και ώρες 11:00-14:00 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (κα Έλ.
Καραγεώργου γραφείο 1.06) αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο το οποίο
διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) καθώς και
τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

2. Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα) και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για
τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών (επικυρωμένα)

7.Δύο συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ακόλουθο μάθημα ανά κατεύθυνση:

1) Παιδαγωγική Ψυχολογία (Κατεύθυνση: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική
Πράξη)

2) Προσεγγίσεις (εμπειρικές και θεωρητικές) της λειτουργίας του συστήματος
Εκπαίδευσης – Δια Βίου Μάθησης (Κατεύθυνση: Διοίκηση και Διαχείριση
Εκπαιδευτικών Μονάδων)

3) Ιστορία του Πολιτισμού (Κατεύθυνση: Αγωγή και Πολιτισμός)

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη
Γραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Έλσα,
[email protected], τηλ 210 9549215 και ώρες 11:00-15:00.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486