ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Από neolaia.gr Team 2 Οκτωβρίου 2014

ptyxio

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, στη θεματική κατεύθυνση Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

1. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτό έχει τυχόν ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.
2. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
3. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
4. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 στο συγκεκριμένο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ή τμημάτων ΤΕΙ με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, έως τις 6 Οκτωβρίου 2014 στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, τηλ. 2710372169, e-mail: [email protected] ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ- http://dit.uop.gr/msc-informatics).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
5. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
6. Δύο φωτογραφίες.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100€ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αντί της καταβολής διδάκτρων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την προσφορά έργου στο τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του κανονισμού του Π.Μ.Σ. (http://dit.uop.gr/images/docs/msc/cs/msc_regul.pdf).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2014, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του http://dit.uop.gr/msc-informatics.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486