Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Tο τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη και ειδικότερα στους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, αλιείας και μεταποίησης – επιθεώρησης αλιευτικών προϊόντων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Γενική Βιολογία & Αρχές Συστηματικής Υδρόβιων Οργανισμών, Γενική & Ανόργανη Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Εισαγωγή Στην Πληροφορική, Τεχνικό Σχέδιο, Ξένη Γλώσσα Ι, Φυσική Αγωγή Ι

Εξάμηνο 2ο
Στοιχεία Βιολογίας Οργανισμών Εσωτερικών Νερών, Αναλυτική Χημεία, Στατιστική Ι, Υδροβιολογια, Χημική Ωκεανογραφια, Βιοχημεία, Γενική Φυσική Γεωγραφια, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Φυσική Αγωγή ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Στοιχεία Βιολογίας Θαλασσιων Οργανισμών, Θαλάσσια Βιολογία, Στατιστική Ιι, Ιχθυολογία Ι, Υδατοκαλλιεργειες Ι – Γενικά, Άνθρωπος & Περιβάλλον, Ιστορία της Αλιείας, Επαγγελµατική ∆εοντολογία, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Φυσική Αγωγή ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Ιχθυολογία ΙΙ-Αλιευτική Βιολογία, Υδατοκαλλιέργειες ΙΙ -Γενικά, Ιχθυοκαλλιέργειες Γλυκών Νερών, ∆ιατροφή Ιχθύων, Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων, Ναυσιπλοΐα & Στοιχεία Μετεωρολογίας, Γενετική, Λιµνολογία, Φυσιολογία Ιχθύων, Γενική Λογιστική, Οικονοµοτεχνικός Σχεδιασµός, Ξένη Γλώσσα IV, Φυσική Αγωγη ΙV, ∆ιεθνες Εμποριο

Εξάμηνο 5ο
Ορολογια Ξενης Γλώσσας, Ιχθυοπαθολογια Ι, Υ∆Ατοκαλλιεργειες Ασπονδυλων, Ιχθυοκαλ/Γειες Θαλασς. Ειδών, Εφαρµοσµένη Γενετική Ιχθύων, ∆ιαχείριση Λιµνοθαλασσών-Υγροτόπων, Καλλιέργειες Πλαγκτού, Υδατοκ/Γειες Σε Ανακυκλούµενα Νερά, Εφαρμογες Πληροφορικης

Εξάμηνο 6ο
Τεχνικος Μηχανολογικος Σχεδιασμος Ιχθυοτροφειων, Ιχθυοπαθολογια ΙΙ, Αλιευτική Τεχνολογια & Αλιευτικα Σκαφη, Αλιευτική Νομοθεσια, ∆υναµική Ιχθυοπληθυσµών Ι, Ενυδρεία, Ερασιτεχνικη Αλιεια, Τεχνικος, Μηχανολογικος Σχεδιασμος Ιχθυοτροφείων, Ιχθυοπαθολογια ΙΙ, Αλιευτική Τεχνολογια & Αλιευτικα Σκαφη

Εξάμηνο 7ο
Επεξεργασια & Μεταποιηση Αλιευτικων Προϊοντων, Τεχνολογια & ∆Ιαχειριση Ιχθυοτροφικων Μοναδων, Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί, ∆υναµική Ιχθυοπληθυσµών ΙΙ, Καλλιέργειες ∆Ιακοσµητ. Ψαριών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας Στην Αλιεία, Οργάνωση & ∆Ιοίκηση Επιχ. Αλιείας, Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων, Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Υδατοκαλλιέργειών, Ποιοτικός & Υγιειονοµικός Έλεγχος Ιχθυηρών, Λειτουργια Υπηρεσιων Αλιειας, ∆ίκαιο & ∆ημοσια ∆ιοικηση

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ιχθυοκομίας – αλιείας και διαδικασίας παραγωγής ιχθυαλιευτικών προϊόντων γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων.

Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη για την ίδρυση μονάδων εκτροφής ιχθύων, ιχθυογεννητικών σταθμών, για την οργάνωση και λειτουργία ιχθυαγορών, ιχθυοτροφικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων καθώς και για την ορθολογιστική εκμετάλλευση των ιχθυο-αποθεμάτων, ιχθυοτροφικών και αλιευτικών έργων. Μπορεί επίσης να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Αλιείας και της διαδικασίας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων.

Επίσης, ασχολούνται με τη μελέτη και την ίδρυση μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικών σταθμών αλιευμάτων, με την οργάνωση και λειτουργία αλιευτικών αγορών, αλιευτικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων, καθώς και με την ορθολογιστική εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων και αλιευτικών έργων.
Με βάση τα παραπάνω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της αλιευτικής παραγωγής. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υπουργείου Δημόσιων Εργων, για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.

Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της αλιευτικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.