Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα, και η προετοιμασία Τεχνολόγων με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής καθώς και να κινηθούν με άνεση και σιγουριά στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Φυσική Ι, Μαθηματικός Λογισμός Ι, Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού – Γλώσσα C, Λογική Σχεδίαση, Γραμμική Άλγεβρα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Αγγλικά Ι

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Φυσική ΙΙ, Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ, Ηλεκτρονική Αλγόριθμοι και Δομές δεδομένων, Διάκριτα Μαθηματικά, Θεωρία σημάτων, Νέα Οικονομία, Αγγλικά ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Διαφορικές εξισώσεις, Λειτουργικά Συστήματα, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Java, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ανάλυση Αλγορίθμων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Ανάλυσης και Σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών, Πιθανοθεωρία και Θεωρία ουρών, Δίκτυα Ι, Τεχνική Ορολογία

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα Υποδομής: Δίκτυα ΙΙ, Μετάδοση και Επεξεργασία Φωνής
Μαθήματα ειδικότητας υποχρεωτικά: Σχεδίαση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μαθήματα Ειδικότητας κατ’ επιλογή: 2

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα Υποδομής: Ασφάλεια και αξιοπιστία δικτυακών συστημάτων, Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες
Μαθήματα ειδικότητας υποχρεωτικά: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών
Μαθήματα Ειδικότητας κατ’ επιλογή: 2
Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχές δικαίου και Νομοθεσία Τηλεπικοινωνιών, Βελτιστοποίηση και Διαχείριση Επιχειρησιακών πόρων
Μαθήματα Ειδικότητας κατ’ επιλογή: 4

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Ειδικότητας κατ’ επιλογή
Προγραμματισμός Διαδικτύου, Κατανεμημένος Προγραμματισμός, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα υλικού /λογισμικού, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Προσομοίωση Δικτύων, Σχεδιασμός Συστημάτων υλικού, Ψηφιακή Τηλεόραση, Ασύρματα Δίκτυα, Διαχείριση Δικτύων, Μετάδοση και επεξεργασία πολυμέσων, Δίκτυα Αισθητήρων, Σχεδιασμός Δικτύων, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα-Αλγόριθμοι

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοαπασχολούμενος είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς της Επιστήμης και των Εφαρμογών Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.