Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Το Τμήμα συνεχίζοντας εκπαιδευτική παράδοση μιας δεκαετίας προσφέρει στους σπουδαστές του ολοκληρωμένες σπουδές και κουλτούρα τεχνολόγου, που εξασφαλίζουν άμεσες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και τεχνικές δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην έρευνα και την ανάπτυξη της επιστήμης της Μηχανολογίας και των Υδάτινων Πόρων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματικά Ι
Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Μηχανική Ι
Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
Μηχανολογικό Σχέδιο
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής
Αγγλικά Ι
Εκκοκκιστήρια Βάμβακος και Διακίνηση Προϊόντος
Αρχές Οικονομίας
Λογιστικά Φύλλα Windows (excel)

Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματικά ΙΙ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Μηχανική ΙΙ
Μηχανολογικό Εργαστήριο II
Εδαφολογία
Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
Διατροφή Αγροτικών Ζώων
Γεωργικός Ελκυστήρας I
Αγγλικά II

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Όργανα και Μετρήσεις
Ζωοτεχνολογία
Φυτοτεχνολογία I
Βαφές και Προστ. Επικαλύμματα
Έλεγχος Ποιότητας Γεωργ. Προϊόντων
Γεωργικά Μηχανήματα I
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις I
Γεωργικός Ελκυστήρας II
Αγγλικά III

Δ ΕΞΑΜΗΜΟ
Φυτοτεχνολογία II
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Ειδικά Γεωργικά Μηχανήματα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Συστήματα Αυτόματου Ελεγχ. και Εφαρμ. στα Γεωρ/κά Μηχ/τα
Υπολογισμός Αγροτ. Κτιρίων και Κατασκευή Εγκαταστάσεων
Γεωργικά Μηχανήματα II
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις II
Γεωργικός Ελκυστήρας III
Αγγλικά IV

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ
Μηχανική Εγγειοβ/κών Έργων
Ηλεκτροτεχνολογία
Έλεγχος Περιβ/ντος Αγροτ. Εγκαταστάσεων
Μηχανική Οχημάτων Ανωμάλων Εδαφών
Ειδικά Γεωργικά Μηχανήματα Οπωροκηπευτικών
Συνεταιρισμοί
Αρδευση Γεωργικών Καλλιεργειών
Γεωργικά Μηχανήματα III
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις III

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εργονομία Γεωργικών Μηχανημάτων
Τεχνοοικονομική Ανάλυση
Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος
Νομοθεσία και Κανονισμοί Ειδικότητας
Ενέργεια και Γεωργία
Δίκαιο και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος στην Ε.Ε.
Μετεωρολογία F01 Γεωργικά Μηχανήματα IV
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις IV

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εμπορία Γεωργικών Μηχανημάτων
Σεμινάριο G04 Αγροτικά Κτίρια και Κατασκευές
Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων
Γενική Διδακτική
Ειδική Διδακτική Μαθ/των ΤΕ. ΓΕ.
Ξήρανση Γεωργικών Προϊόντων
Γερμανικά
Γεωργικά Μηχανήματα και Δοκιμές
Οργάνωση και Εκμεταλ/ση Γεωργ. Εξοπλισμού

Η ΕΞΆΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ικανοί :

1. Να σχεδιάζουν, μελετούν και κατασκευάζουν μηχανές, διατάξεις, σύνεργα και εργαλεία κατεργασίας εδάφους, σποράς και φύτευσης, χημικών και λιπασμάτων, συγκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων υπολειμμάτων και παραπροϊόντων. Να σχεδιάζουν, μελετούν και να κατασκευάζουν μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, συστήματα αρδεύσεων και εγγείων βελτιώσεων καθώς και όργανα για τον έλεγχο της παραγωγής σε όλα τα στάδια σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

2. Να γνωματεύουν ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παντός είδους γεωργικό μηχανολογικό εξοπλισμό ή ασχολούνται με τις έγγειες βελτιώσεις και αρδεύσεις.

3. Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση γεωργοτεχνικών μελετών, οι οποίες αφορούν στην ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων, στην καταλληλότητα και στην οικονομικότητα του γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και στην εκπόνηση μελετών άρδευσης και στράγγισης αγρών.

4. Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

5. Να πραγματοποιούν επιβλέψεις και επιμετρήσεις στις κατασκευές υδραυλικών και μηχανολογικών έργων που έχουν σχέση με την Γεωργία.

6. Να ασχολούνται με κάθε δραστηριότητα, η οποία παράγεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.