Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μικροοικονομική, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχ/σεων, Αστικό Δίκαιο, Πληροφορική Ι, Γενικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά, Πληροφορική ΙΙ
Οργάνωση Λογιστηρίου – ΓΛΣ, Εργατικό – Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Φορολογική Λογιστική Ι, Λογιστική Εταιρειών, Marketing, Εμπορικές Εφαρμογές, Εμπορικό Δίκαιο, Στατιστική Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Δεοντολογία Επαγγέλματος, Λογιστική Κόστους Ι, Αγορές Χρήματος & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λογιστικές Εφαρμογές, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Λογιστική Κόστους ΙΙ, Λογιστική Έμμεσων Φόρων – ΦΠΑ, Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, Λογιστικές Εφαρμογές, Χρηματοδότηση Επιχ/σεων
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Ιδιωτική Οικονομική, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Συστήματα Εφοδιασμού και Διανομής

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αναλυτική Λογιστική
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω:
Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, Ελεγκτική Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω:
Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου & Δικονομίας, Φορολογία Κεφαλαίου, Λογιστική Ειδικών Φορολογικών Θεμάτων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον Ιδιωτικό τομέα.
β. Ειδικότερα, μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

– Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κλπ.
– Τήρηση λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κλπ.
– Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων. συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
– Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κλπ.
– Ενημέρωση καρτελών.
– Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
– Μισθοδοσία.
– Τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
– Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων.
– Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα όπως, κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κλπ.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προυπηρεσίας, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία μπορούν να παρακολουθούν και να ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α, Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) όπως δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.