Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μικροοικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γενική Λογιστική Ι, Γενικά Μαθήματα, Πληροφορική Ι, Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μακροοικονομική, Γενική Λογιστική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Πληροφορική ΙΙ, Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου-Φορολογικό Δίκαιο, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Λογιστική Εταιρειών, Στατιστική Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τραπεζική Χρηματοοικονιμική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Αρχές Μάρκετινγκ
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Λογιστική Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ανάλυση Χρημ/κων Κατ/σεων, Λογιστική Κόστους Ι, Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ξένη Γλώσσα, Ορολογία
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Επιχ/κη Στρατ/κη και Πολ/κη, Καινοτομία και Ολική Ποιότητα, Τηλεμ/κη Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ιδιωτική Οικονομική Προγραμματισμός, Ελεγκτική, Λογιστική Κόστους ΙΙ, Μηχ/μένη Εμπορική Διαχείριση
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Ειδική Λογιστική, Εργατικό Δίκαιο- Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Χρη/ση Επιχειρήσεων, Αποτίμηση Επιχ/σεων, Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Λογιστική Ομίλων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία
Μαθήματα προαιρετικά
Θεωρητικά μαθήματα άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών, Θεωρητικά των κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του τμήματος λογιστικής

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, λογιστικά γραφεία κ.α. Στους σπουδαστές παρέχονται γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε θέματα Λογιστικής, Διαφήμισης, Επίβλεψης Προσωπικού, Λογιστικής Κόστους κ.α. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να διοικούν λογιστικά γραφεία. Μπορούν επίσης να συμπληρώνουν δηλώσεις εισοδήματος ή δηλώσεις Φ.Π.Α. Τέλος μπορούν να διοριστούν σε σχολεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.