Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική. Οι σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν κυρίως στην κάλυψη των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής: «Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου» και «Διαχείριση πληροφοριών χώρου». Το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι, Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Αρχές Σχεδίου – Σχεδίαση με Η/Υ Ι, Τοπογραφία Ι, Τεχνικές και Εφαρμογές Μετρήσεων, Ορολ. ειδικότητας (αγγλικά), Δημογραφία

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ, Στοιχεία Εδαφολογίας-Γεωλογίας, Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ,
Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Υδρολογία, Ιστορία εξέλιξης πόλης και υπαίθρου

Εξάμηνο 3ο
Τοπογραφία ΙΙ, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Βάσεις Δεδομένων, Ανθρωπογεωγραφία-Οικονομική του Χώρου, Οδοποιία Ι, Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική, Περιβαλ/κος σχεδιασμός, Αξιολόγηση επενδύσεων

Εξάμηνο 4ο
Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS I), Φωτογραμμετρία Ι, Οδοποιία ΙΙ, Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης, Τοπογραφία ΙΙΙ, Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας, Γεωργική Υδραυλική, Περιβαλλοντικό δίκαιο

Εξάμηνο 5ο
Εφαρμογές Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS), Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS IΙ), Θεσμικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον, Θεματική Χαρτογραφία
Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων και Διαχείριση Γης, Φωτογραμμετρία ΙΙ, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Κτημοτογραφήσεις απαλλοτριώσεις

Εξάμηνο 6ο
Εφαρμογές σε Πολεοδομικό & Χωροταξικό Σχεδιασμό (GIS III), Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κτηματολόγιο, Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων με GIS, Διανομές-Αναδασμοί Αγροτικών Εκτάσεων, Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπιση, Εφαρμογές GPS, Πράξεις τακτοποίησης αναλογισμού

Εξάμηνο 7ο
Περιβαλλοντικές Αρχές Σχεδιασμού του Χώρου, Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων, Υδραυλική Πολεων – Εφαρμογές, Πράξεις Εφαρμογής, Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης για Δημιουργία Χαρτών, Χαρτογραφικές εφαρμογές στη γεωλογία, Θέματα ραδιομετρίας

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα επί έξι (6) μήνες

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, απασχολείται σε:

  • Μελέτες τοπογραφίας
  • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός)
  • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
  • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
  • Συγκοινωνιακές μελέτες
  • Υδραυλικές μελέτες
  • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.