Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού | ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στους σπουδαστές του, η εκπαίδευση στη χρήση μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων για την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων στον τομέα τους και, γενικότερα, η ανάπτυξη των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων τους στο γνωστικό πεδίο της εφοδιαστικής διοίκησης. Η αφομοίωση όλων των παραπάνω γνώσεων και η απόκτηση των καταλλήλων πρακτικών ικανοτήτων εκτιμάται ότι θα τους εξασφαλίσει επαρκή εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη καν σταδιοδρομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Οικονομική Ανάλυση Ι, Πληροφορική Ι, Στατιστική Ι, Αγγλικά (επίπεδο Lower)
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά ΙΙ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική Ανάλυση ΙΙ, Πληροφορική ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Αγγλικά ΙΙ (επίπεδο Advanced), Διοίκηση Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS), Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου και & Τεχνική Νομοθεσία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Αγγλικά ΙΙΙ (Επίπεδο Proficiency)
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Βιομηχανική Οργάνωση

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επαγγελματική Δεοντολογία και Ηθική,
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική Κόστους, Αγγλική Ορολογία Ι

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διανομής και Μεταφορών, Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Διαχείριση Προμηθειών, Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης, Περιβάλλον και Διαχείριση Ανακύκλωσης, Σχεδιασμός Λειτουργικών Μονάδων, Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων, Έρευνα Αγοράς και Προβλέψεις Ζήτησης, Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διοίκησης, Ασφάλεια Μεταφορών/ Αποθηκών, Ενδοεργοστασιακή Διακίνηση Υλικών, Οικολογική Συσκευασία, Τεχνικές Εκπόνησης Ερευνητικών Μελετών, Συστήματα Προηγμένης Τεχνολογίας σε Διανομή και Μεταφορές, Βελτιστοποίηση Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του τμήματος μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους.