Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους τομείς της Χρηματοοικονομικής και της Ασφαλιστικής επιστήμης συνδυαστικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, του διαδικτύου και των πολυμέσων στη διαχείριση, προβολή και προώθηση τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων , Μικροοικονομική, Μαθηματικός Λογισμός για Επιχειρήσεις και Οικονομία Ι, Στατιστική για Επιχειρήσεις Ι, Χρήση Η/Υ στις Επιχειρήσεις Ι

2ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Στατιστική για Επιχειρήσεις ΙΙ , Μακροοικονομική, Μαθηματικός Λογισμός για Επιχειρήσεις και Οικονομία ΙΙ, Αστικό Δίκαιο, Χρήση Η/Υ στις Επιχειρήσεις ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη , Ασφαλιστικά μαθηματικά-Δημογραφία, Χρηματοπιστωτικό Σύστημακαι Διοίκηση Τραπεζών, Διοικητική Λογιστική

4ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία , Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ασφάλιση ζωής και υγείας, Αναλογιστικές Μέθοδοι – Δημογραφία

Και ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω
Σύστημα πληροφοριώνστην Διοίκηση, Φορολογική Λογιστική-Λογιστική των Εταιριών

5ο Εξάμηνο
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Διαχείριση και αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας, Παράγωγα προϊόντα και τεχνικέςαντιστάθμισης κινδύνων, Ασφάλιση Περιουσίας και ΑστικήςΕυθύνης, Δίκαιο Χρηματιοικονομικών και Ασφαλιστικών Συναλλαγών

Και ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω
Λογιστικές ΕφαρμογέςKBΣ & ΦΠΑ, Διαχείριση αποθήκης και Εφοδιαστικήαλυσίδα

6ο Εξάμηνο
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Αγορές, Διαχείριση Κινδύνων, Ελεγκτική, Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Και ένα μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω
Διοίκηση Ασφαλιστικών Ταμείων και Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Σύγχρονες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

7ο Εξάμηνο
Τεχνικές Προώθησης Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Προϊόντων, Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού – Δεοντολογία επαγγέλματος, Εργαστήριο χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών εφαρμογών, Αγγλική ορολογία

Και δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και εφαρμογές του, Στρατηγικός Προγραμματισμός και Επιχειρησιακά Σχέδια, Εσωτερικός Έλεγχος, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Μεθοδολογία Διεξαγωγής Ερευνών και Δειγματοληψιών

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στην

«Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.