Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Η εκπαίδευση στελεχών για τον Αγροτικό Τομέα, με επιστημονική τεκμηρίωση και σύγχρονη τεχνολογική κατάρτιση.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Εξάμηνο
Φυσική, Γεωργική Χημεία, Βιομαθηματικά, Κυτταρολογία-Μορφολογία Φυτών, Γενική Δενδροκομία, Γενική Γεωργία

Β’ Εξάμηνο
Εδαφολογία, Συστηματική Βοτανική-Ζιζανιολογία , Φυσιολογία Φυτών, Γενική Λαχανοκομία, Γενετική , Χρήση Η/Υ

Γ’ Εξάμηνο
Γενική Εντομολογία – Ζωικοί Εχθροί, Γενική Αμπελουργία, Γεωργικά Μηχανήματα Ι, Θρέψη Φυτών – Γονιμότητα Εδαφών, Ειδική Γεωργία Ι

Δ’ Εξάμηνο
Βελτίωση Φυτών, Ειδική Λαχανοκομία, Γενική Φυτοπαθολογία, Mεσογειακές Δενδρ. Καλλιέργειες, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις

E’ Εξάμηνο
Γεωργική Φαρμακολογία, Υποτροπικά Φυτά-Μικρά Οπωροφόρα, Ειδική Αμπελουργία, Γεωργική Οικονομία, Επιλογής Υποχρεωτικό, Επιλογής Υποχρεωτικό

ΣΤ’ Εξάμηνο
Ειδική Φυτοπαθολογία, Ανθοκομία, Οργάνωση & Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Επιλογής Υποχρεωτικό, Επιλογής Υποχρεωτικό, Επιλογής Υποχρεωτικό

Z’ Εξάμηνο
Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία Οπωρ/κών, Σεμινάριο, Ειδική Εντομολογία, Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), Επιλογής Υποχρεωτικό, Επιλογής Υποχρεωτικό

H’ Εξάμηνο
Πρακτική ‘Ασκηση, Πτυχιακή Μελέτη.

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία, Αμπελογραφία – Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας, Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια, Διαχείριση Εδαφών, Ειδική Δενδροκομία (Γιγαρτόκαρπα-Πυρηνόκαρπα κ.α.), Ειδική Γεωργία ΙΙ, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων-Γ. Μηχ. ΙΙ, Βιοτεχνολογία Φυτών , Αειφορική Ανάπτυξη της Γωργίας, Κηποτεχνία , Γεωργικές Βιομηχανίες, Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Ελαιούχα Φυτά, Οικολογία , Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Βιολογική Γεωργία

Προαιρετικά
Αγροτική Πολιτική, Οικονομική – Νομισματική Ένωση, Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μελισσοκομία , Νηματωδολογία , Μικροβιολογία Εδάφους, Παραγωγή Άνοσου Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Συσκευασία – Παρουσίαση Προϊόντων, Ιστοκαλλιέργεια , Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙI, Ξένη Γλώσσα ΙII, Ξένη Γλώσσα ΙV, Γεωργικός Πειραματισμός, Υποστρώματα – Βελτιωτικά Εδάφους, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Principles of Ecology, Cell Biology, Applications of Biotechnology

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οικολογική Γεωργία και Συστήματα Οικολογικής Παραγωγής Τροφίμων» των Τμημάτων Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Φυτικής Παραγωγής σε συνεργασία με τη Σχολή Agriculture, Food and Rural Development του Τμήματος Science, Agriculture and Engineering, School του Πανεπιστημίου του Newcastle Upon Tyne της Μεγάλης Βρετανίας, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, με έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό, επιστημόνων στα Συστήματα Οικολογικής Παραγωγής Τροφίμων (Βιολογική, Ολοκληρωμένη και Αειφόρος παραγωγή τροφίμων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος της Φυτικής Παραγωγής μπορούν να δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οικοσυστημάτων για την παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων αειφορικής γεωργίας, όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και η Βιολογική Γεωργία.
 • Μετασυλλεκτική διαχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση & έλεγχος ποιότητας).
 • Διαχείριση συγκέντρωσης, εμπορίας και διάθεσης φυτικών προϊόντων.
 • Τεχνική Υποστήριξη στην Πρόληψη και στην αντιμετώπιση επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια) και αβιοτικούς (ξηρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) παράγοντες
 • Οργάνωση και διαχείριση φυτωριακών μονάδων για την παραγωγή πιστοποιημένου υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασσικές και σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους.
 • Εμπορία λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων (εργαλεία – μηχανές) και μορφών γεωργικών εισροών.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος εμπορίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εργαλείων.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, διαχείριση καλλιεργειών φυτικής παραγωγής, πρασίνου και καλλωπιστικών ειδών.
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής (αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών κλπ.) και συμβουλευτικής φύσης στους αγρότες κατά την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας
 • Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής.
 • Υποστήριξη σύγχρονων καλλιεργητικών συστημάτων, όπως Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.