Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης και στην διαχείριση ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αστικό Δίκαιο, Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Πληροφορική Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι.

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διοίκηση Προσωπικού, Εμπορικό Δίκαιο, Μακροοικονομική, Πληροφορική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχές Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία, Διοικητική Λογιστική Ι (Κόστους), Στατιστική Επιχειρήσεων, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ.

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Ανάλυση Χρηματοπιστωτικών Καταστάσεων, Ασφαλιστική – Ασφαλιστικά Προϊόντα, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Λήψης Αποφάσεων – Ελέγχου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική Ι.

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ασφάλειες Ζωής & Γενικές, Ασφαλιστικά Μαθήματα ή Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ελεγκτική Ι, Θεσμοί Επενδυτές-Αμοιβαία Κεφαλαία, Λογιστική Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών & Τεχνικές Πωλήσεις.

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Financial & Βusiness English, Ελεγκτική ΙΙ, Εσωτερικός Έλεγχος Φορολογία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική ΙΙ.

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διαχείριση Θησαυροφυλακίου (Treasury Management), Ασφάλιση ή Ασφαλιστικό Δίκαιο, Θεωρία Χαρτοφυλακίου & Διοίκηση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Σεμινάριο.

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.