Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μικρο-οικονομική, Αρχές οργάνωσης & διοίκηση επιχειρήσεων, Λογιστική Ι, Μαθηματικά, Αστικό δίκαιο, Πληροφορική Ι

Εξάμηνο 2ο
Μακροοικονομική, Λογιστική II, Γενικό λογιστικό σχέδιο, Πληροφορική II, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 3ο
Ιδιωτική οικονομική, Εμπορικό Δίκαιο, Φορολογική Λογιστική Ι, Λογιστική εταιρειών, Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Στατιστική επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις, Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Φορολογική λογιστική IΙ, Μηχανογραφημένη λογιστική I, Ξένη γλώσσα (επιχειρησιακή ορολογία), Αγγλικά, Γερμανικά

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, ένα από τα παρακάτω:
Μεθοδολογία επιστημονικής ερευνάς, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

Εξάμηνο 5ο
Ανάλυση χρημ/κων καταστάσεων, Λογιστική κόστους Ι, Εργατικό – ασφαλιστικό δίκαιο, Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, δυο από τα παρακάτω:
Επιχειρησιακή ερευνά, Επιχειρησιακή στρατηγική & πολιτική, Λογιστική του ΦΠΑ, Λογιστική δημόσιας οικονομίας

Εξάμηνο 6ο
Προγραμματισμός δράσης επιχειρήσεων, Ελεγκτική, Λογιστική κόστους II, Μηχανογραφ. Εμπορική διαχείριση

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, ένα από τα παρακάτω:
Διεθνής λογιστική, Ειδική λογιστική

Εξάμηνο 7ο
Οικονομοτεχνικές μελέτες, Σεμινάριο τελειοφοίτων Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, ένα από τα παρακάτω: Χρηματιστήριο αξιών, Διοικητική λογιστική

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, ένα από τα παρακάτω:
Ειδικά θέματα λογιστικής, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό VII ένα από τα παρακάτω:
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Αποτίμηση επιχειρήσεων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα ( 6 ) μήνες (πέντε ημέρες την εβδομάδα χ έξι μήνες), Πτυχιακή εργασία (4 ώρες εβδομαδιαίως )

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

1. Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έxουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως:

 • τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως. βιβλίο ταμείου βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών. βιβλίο πωλήσεων βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ
 • τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ
  σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
  ενημέρωση καρτελών
 • καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
  μισθοδοσία.
 • τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα. όπως κοστολόγησης, αγορών. Προμηθειών κ.λ.π.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν κα να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύoυσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.

3. Μπορούν επίσης να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.

4.Τέλος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.