Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γεωργική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βοτανική Ι, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Προγραμματισμός Η/Υ Ι.

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εδαφολογία, Βιομετρία, Βοτανική ΙΙ, Ειδική Γεωργία Ι, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Ξένη Γλώσσα Ι.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Γεωργία ΙΙ, Γενετική, Ειδική Δενδροκομία Ι, Φυτοπροστασία Ι, Λαχανοκομία Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ.

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωργική Λογιστική, Λιπασματολογία, Αγρ. Κοιν. & Αγρ. Ανάπτυξη, Λαχανοκομία ΙΙ ή Ειδική Γεωργία ΙΙΙ, Φυτοπροστασία ΙΙ, Ζωοτεχνολογία, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ.

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρδεύσεις-Στραγγίσεις, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Ειδική Δενδροκομία ή Κτηνοτροφικά Προϊόντα, Γεωργικά Μηχανήματα, Φυλλοδιαγνωστική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ασφάλεια Έργου & Προστασία Περιβάλλοντος, Αξιοποίηση Εδαφών, Ειδική Δενδροκομία ή Ειδική Γεωργία, Βελτίωση Φυτών, Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Γεωργικές Κατασκευές.

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Φυτοπροστασία, Δενδροκομία ή Ειδική Φυτοπροστασία Φ.Μ.Κ., Ειδική Δενδροκομία ή Ειδική Γεωργία , Ανθοκομία ή Σποροπαραγωγή, Γεωργικές Βιομηχανίες, Σεμινάριο.

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

ιδικότερα, οι Τεχνολόγοι της Φυτικής παραγωγής είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων-οργάνωση παραγωγής.

2. Μετασυλλεκτική μεταχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση και έλεγχος ποιότητας).

3. Συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση (marketing) φυτικών προϊόντων.

4. Πρόληψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια) και αβιοτικούς (ξηρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) παράγοντες καθώς και κατάρτιση προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών.

5. Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

6. Εμπορία λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών εργαλείων και μηχανών, πολλαπλασιαστικού υλικού, πιστοποιημένων σπόρων και φυτών, καθώς και άλλων μέσων και μορφών γεωργικών εισροών (farm inputs).

7. Κατάρτιση προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών που μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (Integrated Pest Management.

8. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, διαχείριση πρασίνου και καλλωπιστικών ειδών.

9. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άρδευσης.

10. Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών του τομέα της Φυτικής Παραγωγής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

11. Συμμετοχή σε Ερευνητικές και Τεχνολογικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχομένου.

12. Διαχείριση γεωργικών οικοσυστημάτων και συστημάτων γεωργίας μειωμένων εισροών (ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία).

13. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν σε τεχνικές και μέσα παραγωγής καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.

14. Παροχή γεωργοτεχνικών συμβουλών του τομέα φυτικής παραγωγής.

15. Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων αναλύσεων εδάφους, αρδευτικού νερού, φυτικών ιστών, υπολειμμάτων.

16. Προσαρμογή νέων τεχνολογιών στα Ελληνικά δεδομένα.

17. Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.