Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στη Δασοπονία και στο Φυσικό Περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προωθεί σύγχρονες δασοπονικές τεχνολογικές δεξιότητες.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στους Η/Υ, Τεχνικό σχέδιο, Γεωλογία – Πετρογραφία, Γενική Βοτανική, Βιολογία Αγριας Πανίδας, Τοπογραφία Ι, Μαθηματικά

Εξάμηνο 2ο
Στατική, Τεχνική Υδρολογία, Δασική Βιομετρία, Δασική Εδαφολογία

Εξάμηνο 3ο
Δασική Οικολογία, Προστασία των Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων από αβιοτικούς παράγοντες, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Αρχιτεκτονική Τοπίου – Δασοκομία Πόλεων, Γεωτεχνική Μηχανική

Εξάμηνο 4ο
Δασοκομική, Δασική Οδοποιία Ι, Δασική Οικονομία και Εκτιμητική, Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 5ο
Ορεινή Υδρογεωμορφολογία, Δασική Οδοποιία ΙΙ, Προστασία των Φυσικών Χερσαίων Οικσυστημάτων από Βιοτικούς Παράγοντες

Εξάμηνο 6ο
Διαχείριση Βοσκήσιμων Εκτάσεων, Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων – Χιονιού, Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων Ι

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο, Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων ΙΙ, Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επιλογής Υποχρεωτικά Α’
Προγράμματα Η/Υ, Σχεδιάσεις με Η/Υ, Υδραυλική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ξύλο και Παράγωγα, Διάνοιξη Δάσους, Μικρά Τεχνικά Έργα – Ξύλινες Κατασκευές, Γεωγραφικά ΣΠ, Τηλεπισκόπηση

Επιλογής Υποχρεωτικά Β’
Δασική Αναψυχή – Τουρισμός, Ειδική Βοτανική, Αξιολόγηση Έργων & Επενδύσεων, Διαχείριση Αγριας Πανίδας – Εκτροφεία Θηραμάτων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ξένη γλώσσα Ι (Βασικά Αγγλικά – Εισαγωγή στην Ορολογία Ι) , Ξένη γλώσσα ΙΙ (Βασικά Αγγλικά – Εισαγωγή στην Ορολογία ΙΙ) , Ξένη γλώσσα – Ορολογία ΙΙ – Ακαδημαϊκές Δεξιότητες , Εισαγωγή στην Δασοπονία , Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων , Κτηματολόγιο , Ανάληψη Έργων – Εργολαβίες , Υποδομές , Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές , Προστασία Ξύλινων Κατασκεών , Δασικά Μηχανήματα , Έργα Παρόχθιων και Παρακτίων Περιοχών , Στοιχεία Πολεοδομίας – Χωροταξίας , Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός , Περιβαλλοντική Μηχανική , Οδοστρώματα , Κλιματολογία , Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων , Γενετική Βελτίωση Φυτών

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και 109/89. Σύμφωνα με τα δύο αυτά ΠΔ οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να ασχοληθούν:

· Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις και κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.

· Σε οργανισμούς ΝΠΔΔ, όπως ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ. ΠΕΣΕΓΕΣ κ.λπ., σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο τους.

· Στη Δασική Υπηρεσία (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών).

Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως ιδιώτες.

· Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών.

· Ως Εργολήπτες Δασοτεχνικών Έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών).

· Ως Εργολήπτες Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.