Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη τεχνολόγων ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές προστασίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο
Βιολογία Άγριας Πανίδας, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μετεωρολογία – Βιοκλιματολογία, Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών, Πληροφορική

2o Εξάμηνο
Βιομετρία, Δασική Βοτανική (Συστηματική – Γυμνόσπερμα), Δασική Εδαφολογία, Τοπογραφία, Ξένη Γλώσσα (Ορολογία)

3ο Εξάμηνο
Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα), Δενδρομετρία, Υλοχρηστική – Δομή Ξύλου, Δασική Οικονομική & Εκτιμητική, Οικολογία, Τεχνικό Σχέδιο

4ο Εξάμηνο
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Εφαρμογές στη Δασοπονία, Δασική Οδοποιία , Δασική Οικολογία, Δασοπροστασία, Εφαρμογές Πληροφορικής, Στοιχεία Μηχανικής, Υδρολογία, Τεχνολογία Ξύλου, Κοινωνιολογία

5ο Εξάμηνο
Δασοκομική, Λιβαδική Οικολογία, Ορεινή Υδρογεωμορφολογία, Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική, Δασικά Φυτώρια, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία, Τηλεπισκόπιση – Εφαρμογές στη Δασοπονία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

6ο Εξάμηνο
Δασικές Πυρκαγιές, Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων, Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Θηραματική – Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Αγροδασοπονία, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων, Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

7ο Εξάμηνο
Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, Σεμινάριο, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Δασική Αναψυχή – Οικοτουρισμός, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές, Διαχείριση Λιβαδικών Εκτάσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Οικονομική του Περιβάλλοντος

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Προαιρετικά Μαθήματα
Εισαγωγή στη Δασοπονία, Ξένη Γλώσσα (Βασικά Αγγλικά), Πρόληψη Ατυχημάτων, Αυτοφυή Αρωματικά Φυτά, Εκτροφεία Θηραμάτων – Ιχθυοτροφεία, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Αντοχή Υλικών, Δραστηριότητες Βουνού, Μεσογειακά Δασικά Οικοσυστήματα, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές, Δασικό Κτηματολόγιο, Περιφερειακή Ανάπτυξη , Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Δασοτεχνικές Κατασκευές, Δημόσια Διοίκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. απορρέουν από τα Π.Δ. 1102/80 και Π.Δ. 109/89. Σύμφωνα με τα δύο αυτά Π.Δ. οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να απασχοληθούν:

Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.

Σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εργασίες φυτωρίων και αστικού πρασίνου

Σε οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. όπως Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΠΑΣΕΓΕΣ, κλπ, σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους.

Στη Δασική Υπηρεσία( Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών )

Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως Ιδιώτες:

Στην εκπόνηση, επίβλεψη δασικών μελετών.

Ως εργολήπτες δασοτεχνικών έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών)

Ως εργολήπτες Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μετά από εγγραφή στα Μητρώα εμπειρίας κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.