Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄Εξάμηνο
Βοτανική Ι, Βοτανική ΙΙ, Τοπογραφία, Εδαφολογία, Πανίδα, Τηλεπισκόπιση, Τεχνικό / Τοπογραφικό Σχέδιο

Β΄Εξάμηνο
Ελεύθερο Σχέδιο, Χωματουργικά έργα, Τεχνολογία υλικών, Αρδεύσεις / Στραγγίσεις, Μικρά τεχνικά έργα, Χαρτογραφία – ΓΣΠ

Γ΄Εξάμηνο
Ξένη Γλώσσα Ορολογία, Αρχιτεκτονική Τοπίου (Αρχές-Κανόνες), Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Σχεδιαστικά στοιχεία Τοπίου), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αισθητική του τοπίου, Δασοκομία πόλεων

Δ΄Εξάμηνο
Η/Υ ΙΙ Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχεδιασμός πάρκων, κήπων κλπ χώρων, Εδαφοκάλυψη, Κοινωνιολογία τοπίου

Ε΄Εξάμηνο
Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, Ανάλυση Σύνθεση τοπίου Ι, Περιαστικό πράσινο, Δεοντολογία επαγγέλματος

ΣΤ Εξάμηνο
Ανάλυση Σύνθεση τοπίου ΙΙ, Νομοθεσία περιβάλλοντος, Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών

Ζ΄Εξάμηνο
Σεμινάριο, Διαχείριση τοπίου

Η΄Εξάμηνο
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

ΤΟΜΕΑΣ Σχεδιασμού και Βελτίωσης Περιβάλλοντος

Σχεδιάσεις με ΗΥ, Τεχνική υδρολογία, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Χρωματολογία, Στοιχεία πολεοδομίας, Υπαίθρια αναψυχή & Τουρισμός, Προστατευόμενες περιοχές

ΤΟΜΕΑΣ Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Γενική Βοτανική, Φυτοπροστασία, Οικοστατιστική / Βιομετρία, Οικολογία οικοσυστημάτων, Προστασία περιβάλλοντος, Οικολογία τοπίου, Οικονομά περιβάλλοντος

Προαιρετικά
Ξένη γλώσσα, Διοίκηση Οργάνωση Επιχειρήσεων, Κτηματολόγιο, Ανάληψη Έργων Εργολαβίες, Προστασία ξύλινων κατασκευών, Έργα παρόχθιων παράκτιων περιοχών, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Πολιτική, Περιβαλλοντική Μηχανική, Οδοστρώματα , Ιστορία της τέχνης, Φωτογράφηση τοπίου, Χαράξεις διαδρομών Διάνοιξη δάσους, Διαχείριση έργων & Οργάνωση εργοταξίου, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αισθητικά δάση δάση αναψυχής, Υποδομές, Φυτοκοινωνιολογία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τ.Ε.Ι., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της διαδικασίας σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης, ασχολούνται, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονομένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και προστασίας του τοπίου καθώς και την αξιοποίησή τους και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

α. Δημιουργία, βελτίωση, προστασία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, φυσικών πάρκων στις πόλεις, αλσυλλίων, περιαστικών δασών, αισθητικών δασών, εθνικών δρυμών και γενικότερα δασών αναψυχής.

β. Διαχείριση, βελτίωση και προστασία των υποβαθμισμένων ανθρωπογενών και φυσικών τοπίων.

γ. Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία φυτευτικού υλικού κατάλληλου για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού τοπίου.

δ. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, και διαχείρισης αισθητικών δασών.

ε. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

2. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ ως μελετητές πρασίνου.

4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.