Τμήμα Τεχνολογίας Οικολογίας και Περιβάλλοντος | ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και προώθηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης, της εκπαίδευσης και της εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά πεδία:- της Οικολογίας, δηλαδή των σχέσεων, των αλληλεπιδράσεων και των ισορροπιών των οικοσυστημάτων καθώς και της διατήρησής τους.- Της Περιβαλλοντικής μηχανικής, δηλαδή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού, και σχεδιασμού της αντιμετώπισης των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας του πεδίου αυτού- Της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, δηλαδή των επιστημονικών αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης, προστασίας και ποιοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και της αξιολόγησης και του ελέγχου εφαρμογής των διεθνών κανόνων και προτύπων του πεδίου αυτού.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο Α
Χημεία Περιβάλλοντος Ι, Οικονομική Περιβάλλοντος, Πληροφορική Ι, Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Αρχές Οικολογίας

Εξάμηνο Β
Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ, Μηχανική Περιβάλλοντος, Πληροφορική ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική, Φυσική ΙΙ, Σεμινάριο – Παρουσίαση Εργασιών

Εξάμηνο Γ
Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων & Εφαρμογές, Συστήματα Αξιολόγησης και Ελέγχου, Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος, Θερμοδυναμική

Εξάμηνο Δ
Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πολιτική & Σχεδιασμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα

Εξάμηνο Ε
Αέρια Ρύπανση, Οικονομία Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Πληροφόρηση, Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Υδρολογία – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Εξάμηνο ΣΤ
Λογιστικό Περιβάλλοντος & Προσδιορισμός Περιβαλλοντικο, Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, Αισθητική Τοπίου & Στοιχεία Πολιτισμού, Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους

Εξάμηνο Ζ
Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών, Ενέργεια – Επιπτώσεις στο Περιβάλλον, Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Αειφορική Ανάπτυξη, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εξάμηνο Η
Πρακτική Εξάσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προαιρετικά μαθήματα
Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Παγκόσμια Φαινόμενα Υποβάθμισης Περιβάλλοντος, Ιστορία και Φιλοσοφία της Οικολογίας, Οικολογία Πληθυσμών – Βιοποικιλότητα, Θρησκεία και Περιβάλλον

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

 • Αναλαμβάνουν την ευθύνη εκπόνησης, αξιολόγησης και έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος.
 • Αναλαμβάνουν τον έλεγχο και παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος με ανάπτυξη, ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και ρύπων.
 • Αναλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων προστατευμένων περιοχών.
 • Αναλαμβάνουν τη μελέτη, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Σχεδιάζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υδάτων.
 • Δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.
 • Σχεδιάζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, εγκατάσταση και διατήρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, ΕΜΑS κ.λ.π.)
 • Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 • Δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων, με θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
 • Διαθέτουν την ικανότητα να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, Υπηρεσίες ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Φορείς
 • Διαχείρισης σε θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
 • Ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά, μετά από εξετάσεις χορήγησης άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί με ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.
 • Δύνανται να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.