Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία | ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη των εφαρμογών της πληροφορικής και του πεδίου εφαρμογής της με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση /κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Η σωστή υλoπoίηση και ανάπτυξη των εφαρμoγών της Πληρoφoρικής απαιτεί μία σε βάθoς γνώση όχι μόνo της Επιστήμης της Πληρoφoρικής αλλά και τoυ γνωστικoύ αντικειμένoυ τoυ πεδίoυ της Εφαρμoγής.Τα γνωστικά αντικείμενα τoυ τμήματoς καλύπτoυν την Πληρoφoρική αλλά και τη Διoίκηση Επιχειρήσεων, Oικoνoμικά και Διoικητική επιστήμη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Μικροοικονομική, Μαθηματικά Ι, Αρχές Δικαίου , Πληροφορική και Κοινωνία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρήσεις

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική Ι, Μακροοικονομική, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Οικονομία και περιβάλλον, Διεθνές Εμπόριο

Εξάμηνο 3ο
Λειτουργικά Συστήματα, Στατιστική ΙΙ, Δομές Δεδομένων, Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων, Διοικητική Λογιστική, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ (Αντικ.Προγρ.), Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 4ο
Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση, Δίκτυα Η/Υ , Βάσεις Δεδομένων Ι, Τεχνολογία Διαδικτύου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αρχές Μάρκετινγκ, Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας, Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

Εξάμηνο 5ο
Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Τεχνολογίες Πολυμέσων, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομετρία, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ανάκτηση Πληροφοριών, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Εξάμηνο 6ο
Έμπειρα Συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι, Αυτοματισμός Γραφείου, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία, Εφοδιαστική

Εξάμηνο 7ο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Παραγωγής, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση, Διδακτική Πληροφορικής

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ειδικότερα η απασχόλησή τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δημόσιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων, όπως:

  • Εγκατάσταση, επέκταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.
  • Εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης, της σωστής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, καθώς και της διατήρησης ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
  • Διαχείριση έργων Πληροφορικής στα πλαίσια Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Σχεδίαση και αξιολόγηση στρατηγικών ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοδύναμα είτε ως μέλη ομάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.