Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ώς αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τεομέα της Εφοδιαστικής. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα:- Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών.- Αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.- Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.- Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.- Συνεργάζεται με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Εξάμηνο
Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης, Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης, Τεχνολογία υλικών Ι, Εργασιακή ψυχολογία, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, Πληροφορική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι (Προαιρετικό)

B’ Εξάμηνο
Εφοδιαστική Ι (Μεταφορές Εξωτερικές), Τεχνολογία υλικών ΙΙ, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων, Μεθοδολογία έρευνας και διαμόρφωση επιστημονικής εργασίας, Πληροφορική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Προαιρετικό)

Γ’ Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙ (Μεταφορές Εσωτερικές), Τεχνολογία συσκευασίας, Εισαγωγή στο δίκαιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό), Διοίκηση επιχειρήσεων, Αρχές λογιστικής, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ

Δ’ Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙΙ (Διαχείρηση αποθεμάτων), Διοίκηση ποιότητας Ι, Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο, Ορολογία Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά), Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική, Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ε’ Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙV (Ειδικές Αποθήκευσεις), Διοίκηση ποιότητας ΙΙ, Μελέτη και Διαχείριση έργου, Ασφαλιστικά συστήματα-Ασφάλιση μεταφορών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-SCM), Ελληνικό Γεν.Λογ. Σχέδιο-Δημόσια Λογιστική

ΣΤ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών(GIS), Μεθοδολογία έρευνας στην Εφοδιαστική-logistics, Ποιοτικός Έλεγχος, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικά (Ένα από τα τρία) Εισαγωγή καινοτομιών και οργανωτική αλλαγή, Διεθνές εμπόριο, Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ζ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ασκηση Σπουδών (Project), Τυποποίηση μέσων μεταφοράς και διανομής, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP)
Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικά (2) Θεωρία και Τεχνικές διαπραγματεύσεων, Διοίκηση παραγωγής, Διαχείρηση κινδύνου,
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Διδακτική

Η’ Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την τυποποίηση προϊόντων και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα τυποποίησης προϊόντων και εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.

β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.

δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.