Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Φυσική, Ιατρική Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία Ιατρικής.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Βιολογία, Βιοχημεία, Βιομετρία-Βιοστατιστική, Ανατομική, Φυσιολογία, Πειραματόζωα, Τεχνολογία Οργάνων, Αρχές πληθυσμιακής υγιεινής, Πρώτες βοήθειες.

Μαθήματα ειδικότητας:
Μικροβιολογία, Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοληψία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ιολογία, Ιστοπαθολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία.

Αλλα Μαθήματα
Μαθήματα διοίκησης και νομοθεσίας, απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση εργαστηρίων, που σχετίζονται με την ειδικότητα (Εθνικά Συστήματα Υγείας), καθώς και εκείνα των ανθρωπιστικών σπουδών (Δεοντολογία Επαγγέλματος, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνιολογία.)

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται τα εξής:

α) να δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση,
β) να προβαίνουν στη λήψη του δείγματος,
γ) να παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο,
δ) να προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα,
ε) να παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα,
στ) να παρασκευάζουν επιχρίσματα και να εκτελούν τεχνικές χρώσης,
ζ) να προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
η) να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, να αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα (τεχνογνωσία) και να υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.

Στο χώρο εργασίας τους, ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με αυτόν των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Επίσης, συμμετέχουν στην οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους και ειδικότερα:

Α. στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων

Β. στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων)

Γ. στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων

Δ. στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού

Ε. στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων

ΣΤ. στην τήρηση αρχείων

Ζ. στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού

Η. στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια

Θ. να επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων και σκευών και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.

Ειδικότερα στο εργαστήριο πειραματοζώων φροντίζουν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματοζώων και να οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Προβαίνουν στη νάρκωση των πειραματοζώων κατά ανώδυνο τρόπο ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του τμήματος για την επιλογή των πειραματοζώων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητάς τους έως τη θέση του Προϊσταμένου.

Τέλος, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.