Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Σχέδιο και Χρωματολογία Ι

2ο Εξάμηνο

Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες, Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες , Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σχέδιο και Χρωματολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ

3ο Εξάμηνο

Ποιοτικός Έλεγχος Ι, Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος Ι, Σχεδιασμός Ενδυμάτων , Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ ΙΙ

4ο Εξάμηνο

Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων, Υφασματολογία, Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων, Στατιστική Κλωστοϋφαντουργίας, Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ, Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Μετατροπή σε Πατρόν, Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ, Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Διοίκηση Παραγωγής , Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων, Διοίκηση Προσωπικού , Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής, Αγγλικά – Ορολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων, Διοίκηση Προσωπικού , Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής, Αγγλικά – Ορολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Τεχνολογία Ενδύματος

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνολογία Ραφής, Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος, Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνολογία Ραφής , Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία , Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής

Ομάδα Α’ ΕΥ Μαθημάτων (Σχεδιασμού Ενδυμάτων)

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και μετατροπή σε Πατρόν, Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος, Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής

Ομάδα Β’ ΕΥ Μαθημάτων (Παραγωγής Ενδυμάτων)

Διοίκηση Παραγωγής , Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Ενδύματος , Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία προτύπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών
  • Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων συναφών με έτοιμο ένδυμα δράσεων
  • Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers)
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων
  • Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης
  • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
  • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.