Τμήμα Ηλεκτρονικής | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Αποστολή του είναι ακόμη η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ι, Ψηφιακά Κυκλώματα Ι, Ηλεκτροτεχνία II, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ, Οπτοηλεκτρονικη, Θεωρία Κυκλωμάτων, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Τηλεπικοινωνίες Ι, Μικροϋπολογιστές Ι, CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Κεραίες Και Γραμμές Μεταφοράς, Σήματα Και Συστήματα, Τηλεπικοινωνίες ΙΙ Μικροϋπολογιστές ΙΙ, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ι, Δεοντολογία Επαγγέλματος

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου (ΣΑΕ) Ι, Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΙΙ, Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής: Διάδοση Κυμάτων, Συστήματα Ήχου, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Μικροκύματα, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, Αισθητήρια, Τηλεπικοινωνίες ΙΙΙ, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί,

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής: Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου (ΣΑΕ) ΙΙ, Μικροηλεκτρονική, Τεχνολογία Ιατρικών Μηχανημάτων, Κινητές Και Δορυφορικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Και Δικτυακά Πολυμέσα, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή, Ραντάρ-Δορυφορικά Συστήματα, Ψηφιακά Συστήματα Έλεγχου, Οπτικές Επικοινωνίες

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

2. Ειδικότερα απασχολούνται:
2.1 Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.
2.2 Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος, καθώς επίσης αυτόματου ελέγχου. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται, είτε τα συστήματα αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά, είτε μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών.
2.3 Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία, τη σχετική με τους τομείς της ειδικότητάς τους.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά στις επιχειρήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και στην έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, πάνω σε θέματα εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των πορισμάτων της.

7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να ενεργούν μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

8. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα και δραστηριότητες νοούνται σύμφωνα και αντίστοιχα με την ορολογία που ακολουθεί:
9.1 Μελέτη: Είναι η εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων σχεδίων υπολογισμών και έγγραφων οδηγιών, σύνθεσης και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και συστημάτων.
9.2 Κατασκευή: Είναι η υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων μιας μελέτης ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως υποσυστήματος, συσκευής ή συστήματος.
9.3 Συναρμολόγηση συσκευής: Είναι η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και σύνδεση αυτών, ως και των υποσυστημάτων για την κατασκευαστική ολοκλήρωση μιας συσκευής σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, βάσει των σχεδίων, υπολογισμών και έγγραφων οδηγιών της μελέτης.
9.4 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, βάσει της σχετικής μελέτης.
9.5 Επίβλεψη εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων εργασιών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, βάσει της μελέτης που περιλαμβάνει:
Α. Τεχνική επίβλεψη
Β. Ποιοτικό έλεγχο
Γ. Επιμέτρηση και παραλαβή
9.6 Συντήρηση ηλεκτρονικής συσκευής: Είναι η εκτέλεση στο εργαστήριο ή στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και ελέγχου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής και τις σχετικές προδιαγραφές.
9.7 Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών γενικής συντήρησης, επισκευής και περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μελετητή ή του κατασκευαστή και τις σχετικές προδιαγραφές.
9.8 Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών και χειρισμών για τη λειτουργία της εγκατάστασης.
9.9 Χειρισμός: Είναι η θέση και διατήρηση σε λειτουργία και παύση λειτουργίας μιας συσκευής ή ενός συστήματος.
9.10 Μετατροπή: Είναι η τροποποίηση της συσκευής ή του συστήματος για να επιτευχθεί διαφοροποίηση της λειτουργίας και λοιπών χαρακτηριστικών. Η μετατροπή πρέπει να γίνεται πάντοτε βάσει γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή ή του μελετητή και να βρίσκεται μέσα στα καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.