Τμήμα ‘Εργων Υποδομής | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Πολιτικών ‘Εργων Υποδομής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών, στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής. ‘Εχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως στελεχών, που εφαρμόζουν τις τεχνολογικές γνώσεις στον τομέα των έργων υποδομής, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο

Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο, Στατική, Εισαγωγή στους Η/Υ

Εξάμηνο 2ο

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ειδικά Θέματα Φυσικής, Τεχνολογία Υλικών, Τοπογραφία, Αντοχή Υλικών, Προγραμ/σμός Η/Υ

Εξάμηνο 3ο

Εδαφομηχανική Ι, Υδραυλική Ι, Εφαρμοσμένη Στατική, Τεχνική Γεωλογία, Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας

Εξάμηνο 4ο

Εδαφομηχανική ΙΙ, Υδραυλική ΙΙ, Οδοποιΐα Ι, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Υδρολογία – Υπόγεια Υδραυλική, Τεχνική Νομοθεσία

Εξάμηνο 5ο

Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες, Οδοποιΐα ΙΙ, Οργάνωση Εργοταξίου, Έργα Υδρεύσεων, Επιλογή, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Τεχνικών Έργων

Εξάμηνο 6ο

Έργα Αποχετεύσεων, Τεχνικά Έργα Οδοποιΐας, Επιλογή, Επιλογή, Επιλογή ΔΟΝΑ

Εξάμηνο 7ο

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Επιλογή, Επιλογή, Ασφάλεια Εργασίας

Εξάμηνο 8ο

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εγασία

Επιλογές ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικότητας, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Λιμενικά Έργα, Σιδηροδρομική, Υδροδυναμικά Έργα, Σχεδιασμός Έργων Αερολιμένων, Διευθετήσεις Ποταμών, Γεφυροποιΐα, Αρδεύσεις – Αποστραγγίσεις, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός & Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Προαιρετικά

Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Σχεδίαση με Η/Υ, Οδοποιΐα με Η/Υ, Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (ΕΠΕΑΕΚ)

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Oι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με μελέτη έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εξής ειδικότερα αντικείμενα και δραστηριότητες.

1)Στην κατασκευή ιδιωτικών έργων της ειδικότητας τους.

2)Στην κατασκευή δημοσίων έργων της ειδικότητας τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

3)Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών της ειδικότητας τους για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή Ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένα επιβλέποντες τεχνικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

4)Στη μελέτη, ή επίβλεψη μελέτης έργων και εργασιών της ειδικότητας τους και ειδικότερα:

1)Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν, τη σύνταξη, τον έλεγχο και ασκούν την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του Γραφείου Μελετών.

2)Ως μέλη μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

  • Μία μονάδα μετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου.
  • Δύο μονάδες μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
  • Τρεις μονάδες μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.

5)Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί και ειδικότερα:

 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) από τη λήψη του πτυχίου.
 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β’ τάξης μελετητή (Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά πενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ τάξης μελετητή (Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, πέραν των προσδιοριζόμενων στις περιπτώσεις ι), ιι) και ιιι) της παρούσας παραγράφου ορίων, μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.

6)Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί και ειδικότερα:

 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α’ τάξης μελετητή (Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου.
 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β’ τάξης μελετητή (Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
 • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητας τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ’ τάξης μελετητή (Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.

7)Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύvης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.