Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Εξάμηνο
Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ζωοτεχνολογία, Φυτοτεχνολογία

Β’ Εξάμηνο
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Γενική Λογιστική, Μακροοικονομική, Λογιστικά Φύλλα Εργασίας, Συνεργατισμός

Γ’ Εξάμηνο
Γεωργική Στατιστική , Αγροτική Κοινωνιολογία, Γεωργική Λογιστική, Εδαφολογία και Λιπασματολογία, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Δ’ Εξάμηνο
Γεωργοοικονομική Αγγλική Ορολογία, Αγροτική Πολιτική, Γεωργικά Μηχανήματα, Γεωργικές Εφαρμογές, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

Ε’ Εξάμηνο
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων, Τυποποίηση και Συσκευασία Γεωργικών Προϊόντων, Γενική και Ειδική Φυτοπαθολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

ΣΤ’ Εξάμηνο
Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία, Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γενική και Ειδική Εντομολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

Ζ’ Εξάμηνο
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Σεμινάριο, Γεωργοοικονομικές Μελέτες Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικά Φάρμακα, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

Η’ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, αποκτούν τις επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των τομέων του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του Τμήματος.

Ειδικότερα, είτε μόνοι, είτε ως υπεύθυνα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, ασχολούνται με τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, εμπορία γεωργικών προϊόντων, ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων, καθώς και γραφείων συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και γεωργικών συνεταιρισμών, λογιστική παρακολούθηση τους, τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων γεωργικών συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους.
  • Διοικητική και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, και στελέχωση των ιδρυόμενων οργανισμών, όπως: Πιστοποίησης Λογαριασμών, Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, στελέχωση των Συνεταιρισμών και του Σώματος Ελεγκτών αυτών.
  • Εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και εφοδίων.
  • Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού.
  • Λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων όπως: αγροτικών ασφαλίσεων, φοροτεχνικών και άλλων σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη, συμβούλου Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την αναζήτηση, σύνταξη, και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών, και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου, καθώς και στην υποστήριξη και αξιολόγησή τους.
  • Στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης των γεωργών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.