Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων, ζώων συντροφιάς, εξωτικών ζώων και πειραματόζωων. Ακόμα καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο Α
Στοιχεία μαθηματικών & Βιομετρία, Βιοχημεία – Αρχές Βιοτεχνολογίας, Ανατομία Αγροτικών Ζώων, Γενική Ζωοτεχνία, Αγροοικολογία, Προγραμματισμός Η / Υ Ι

Εξάμηνο Β
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Παρασιτολογία Αγροτικών Ζώων, Γενετική, Αγροτική Πολιτική – Νομοθεσία, Εισαγωγή στην Πληρ/κή και Χρήση Διαδυκτύου
Εξάμηνο Γ
Βασική Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Τεχνολογία Λιβαδοπονικών Συστημάτων & Κτηνοτροφικών Φυτών, Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων, Μικροβιολογία – Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία,

Εξάμηνο Δ
Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων, Λοιμώδη Νοσήματα -Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμοί, Επιλογή Ομάδας Ι, Επιλογή Ομάδας ΙΙ

Εξάμηνο Ε
Προβατοτροφία – Αιγοτροφία, Χοιροτροφία, Κτηνιατρική Φαρμακολογία, Γεωργική Λογιστική – Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Επιλογή Ομάδας ΙΙΙ, Επιλογή Ομάδας ΙV

Εξάμηνο ΣΤ
Βοοτροφία, Πτηνοτροφία, Γαλακτοκομία – Τεχνολογία Γάλακτος, Επιλογή Ομάδας V, Επιλογή Ομάδας V

Εξάμηνο Ζ
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Τεχνολογία Κρέατος, Τεχνολογία Ζωοτροφών, Οργάνωση – Διοίκηση Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Επιλογή Ομάδας VΙ, Επιλογή Ομάδας VΙ

Εξάμηνο Η
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση
Ομάδα Ι
Οικολογία Πληθυσμών, Θηραματοτροφία – Εναλ/κές Εκτροφές , Δεοντολογία Επαγγέλματος, Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Ομάδα ΙΙ
Παρασιτικά Νοσήματα Αγροτικών Ζώων, Πολιτική Οικονομία – Συνεταιρισμοί, Αγροκτηνοτροφικά Συστήματα & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τεχνολογία Πολυμέσων & Ανάπτυξη των Εφαρμογών της

Ομάδα ΙΙΙ
Ολοκλ/ Διαχ/ση Εκτροφών Φιλική στο Περιβάλλον – Ολική Ποιότητα Βιοπληροφορική, Ηθολογία και Συμπεριφορά των Ζώων, Εκτιμητική Αγροτικών Ζώων

Ομάδα IV
Μελισσοκομία – Σηροτροφία, Εκτροφή Κουνελιών & Γουνοφόρων Ζώων, Ιπποτροφία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Βιοασφάλεια Εκτροφών – Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Ομάδα V
Βιολογική Κτηνοτροφία, Εκτροφή Πειραματόζωων, Διαχ/ση Αποβλήτων Κτην/κών Εκμ/σεων & Προστασία Περιβάλλοντος, Εκτροφή – Υγιεινή & Νοσηλεία Μικρών Ζώων

Ομάδα VΙ
Τυποποίηση και Εμπορία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, Πληροφ/κή και Έλεγχος Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Ευζωία των Ζώων

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1) Οι πτυχιούχοι της τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της διαδικασίας της Κτηνοτροφικής Παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή Ζωοκομικών Προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή (τεχνητή σπερματέγχυση, διασταυρώσεις κ.λ.π) του ζωικού κεφαλαίου.

2) Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, καθώς και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνικής σπερματέγχυσης σε κέντρα σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωοαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια ή επιδοτείται με κρατικά προγράμματα.
 • Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, Οργανισμούς ή το Δημόσιο.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το Κράτος, οργανισμούς ή ιδιώτες.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδ.θ, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη
 • Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων, όπως σφαγείων, κρεαταγορών, κτηναγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

3) Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.
Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων.

4) Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

5) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.