Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας καλύπτει το πεδίο εφαρμογής των επιστημών που αναφέρονται στις Υδατοκαλλιέργειες, στην Αλιευτική Διαχείριση, στην Επεξεργασία και στον Ποιοτικό Έλεγχο των Αλιευμάτων, καθώς επίσης στην αξιολόγηση και στη διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

A εξάμηνο
Χημεία Ι
Στατιστική
Εργαστηριακές Τεχνικές
Γενική Βιολογία
Υδροβιολογία
Ξένη γλώσσα Ι

Β εξάμηνο
Χημεία ΙΙ
Εισαγωγή στη Βιοχημεία
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ιχθυολογία
Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος & Περιβάλλον
Ιστορία της Αλιείας
Ξένη γλώσσα ΙΙ

Γ εξάμηνο
Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων
Ωκεανολογία
Θαλάσσια Βιολογία
Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων
Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Υδατοκαλλιέργειες
Αλιευτική Ναυτιλία

Δ εξάμηνο
Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών
Αρχές Γενετικής
Εδαφολογία
Αλιευτική Βιολογία
Αλιευτική Τεχνολογία
Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών
Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών

Ε εξάμηνο
Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ)
Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ)
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών
Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης
Δεοντολογία Επαγγέλματος
Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ)

ΣΤ εξάμηνο
Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα
Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα
Εισαγωγή στη Γενετική
Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών
Επεξεργασία Αλιευμάτων
Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού
Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός
Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών
Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών

Ζ εξάμηνο
Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών
Τεχνικό Σχέδιο
Αλιευτική Νομοθεσία
Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών
Φυκοκαλλιέργειες
Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος
Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων

Η εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ειδικότερα ο Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας-Αλιείας μπορεί να απασχοληθεί στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμό πάσης φύσεως μονάδων υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου πάσης φύσεως αλιευμάτων.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη βελτίωση ειδών υδρόβιων οργανισμών καθώς και την απομόνωση και παραγωγή προϊόντων υδρόβιων οργανισμών με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία.
  • Εμπορία πάσης φύσεως αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, ,ιχθυοτροφών και ιχθυοφαρμάκων και εξοπλισμού μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων, εργαστηρίων, καθώς αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού σκαφών.
  • Λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων παροχής υπηρεσιών και ειδικών δραστηριοτήτων τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιευτική διαχείριση.
  • Τεχνικό σχεδιασμό εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων και ιχθυαγορών σε συνεργασία με ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες.
  • Σύνταξη μελετών εκτίμησης, αξιολόγησης και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.
  • Στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σχετικών με την ειδικότητα και τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το φάσμα της τεχνικής και διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικών με την ειδικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία.
  • Άσκηση του επαγγέλματος ως Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας-Αλιείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.