Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Η αποστολή του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι: Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλα τα αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη και τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και η ανάπτυξη και διεξαγωγή εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων του γεωργικού τομέα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Βοτανική-Μορφολογία -Ιστολογία , Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, ΓεωργικήΧημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Η/Υ

Εξάμηνο 2ο
Γενική Λαχανοκομία, Γεωργ. Μηχανήματα, Εδαφολογία, Συστηματική Βοτανική-Ζιζανιολογία, Φυσιολογία φυτών

Εξάμηνο 3ο
Γενική Φυτοπαθολογία, Γεωργικές & Θερμοκ. Κατασκευές, Θρέψη φυτών – Λιπασματολογία, Προστ. περιβάλ. & Οικολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα. Α΄., Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄

Εξάμηνο 4ο
Αρδεύσεις, Βιολογική Γεωργία, Γενετική, Ζωικοί εχθροί, Φυλλοδιαγνωστική, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄

Εξάμηνο 5ο
Στραγγίσεις, Βελτίωση φυτών, Γεωργ. Συν.-Οργ. &Δ/ση Επιχ/σεων, Παραγωγή Πολλαπλ. Υλικού, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄

Εξάμηνο 6ο
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία), Αειφορική Παραγωγή, Αξιοποίηση Εδαφών, Γεωργ. Πειραματισμός, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Α΄ , Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄

Εξάμηνο 7ο
Γεωργ. Βιομηχανίες, Γεωργική Φαρμακολογία, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, Σεμινάριο, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄. ή Γ΄., Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Δ΄.

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επιλογής Υποχρεωτικά

ΟΜΑΔΑ Α΄.
Γεωργ. Λογιστική, Γεωργική Οικονομία & Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Τεχνικοοικ. Ανάλυση

ΟΜΑΔΑ Β΄.
Ειδική Δενδροκομία Ι, Ειδική Δενδροκομ ΙΙ, Ειδ. Δενδροκομ. ΙΙΙ, Ειδ. Δενδροκομία ΙV, ΕιδικήΛαχανοκομία, Ειδ. Φυτοπροστασ. Οπωρ/κών, Καλλιέργειες ιn vitro

ΟΜΑΔΑ Γ΄.
Σιτηρά 2, Βιομηχανικά Φυτά, Εδώδιμαψυχανθή, ΑρωματικάΦαρμακευτικά και Ελαιούχα φυτά, Ειδ. Φυτοπροστασία Φυτών Μ. Κ., Κτηνοτροφικά φυτά

ΟΜΑΔΑ Δ΄.
Αγρομετεωρολογία, Γενική Ζωολογία, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία, Ζωοτεχνολογία, Τυποπ. Αγρ. Προϊόντων, Ανθοκομία – Κηποτεχνία, Υδροπονία – Καλλιέργειες σε υποστρώματα εκτός εδάφους

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Μελισσοκομία, Οινολογία, Αρχές Βιολογίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους είναι ικανοί να ασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι η καλλιέργεια φυτικών ειδών παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η φυτοπροστασία στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή φυτικού υλικού (σποροπαραγωγή-φυτώρια) με κλασσικές και in vitro μεθόδους.
Ειδικότερα οι Τεχνολόγοι Φυτικής Παραγωγής είναι ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων – οργάνωση παραγωγής.
 • Μετασυλλεκτική μεταχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση & έλεγχος ποιότητας).
 • Συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση (marketing) φυτικών προϊόντων..
 • Πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια) και αβιοτικούς (ξηρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) παράγοντες καθώς και κατάρτιση προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών.
 • Παραγωγή και διακίνηση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Eμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα), και άλλων μέσων (εργαλεία – μηχανές) και μορφών γεωργικών εισροών (farm inputs).
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλωοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου και πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής αντίστοιχων έργων.
 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών του τομέα της Φυτικής Παραγωγής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές και Τεχνολογικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχομένου.
 • Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών, με φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή μέσα, για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων, που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες, στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων, που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή ζώων.
 • Διαχείριση γεωργικών οικοσυστημάτων και συστημάτων γεωργίας μειωμένων εισροών (ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Παροχή γεωργοτεχνικών συμβουλών του τομέα φυτικής παραγωγής.
 • Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμών ή Εταιρειών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ή προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων καλλιέργειας in vitro και εμπορία των προϊόντων αυτών.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη αγροτικών κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμόδιων τεχνικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.