Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους να μορφωθούν και να καταρτιστούν σε ένα πεδίο με ιδιαίτερη δυναμική και συνάμα καινούριο για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: τη συνδυασμένη ενασχόληση με γλωσσικά και διοικητικά ζητήματα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μικροοικονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων (Word, Excel, Power Point), Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Αστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2ο
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Μάρκετινγκ, Μακροοικονομία, Πολιτική Επιστήμη

Επιλογή (1 από τα 4):
Οικονομικά Μαθηματικά, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας, Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα), Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Εξάμηνο 3ο
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Στατιστική των Επιχειρήσεων

Επιλογή (1 από τα 4)
Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα), Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Διοίκηση ΜΜΕ, Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι,

Εξάμηνο 4ο
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Διεθνές Μάνατζμεντ, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες,

Επιλογή (2 από τα 6):
Δημόσιες Σχέσεις, Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα), Τουριστική Οικονομία, Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ, Διεθνές Δίκαιο, Νεοελληνική Γλώσσα Ι,

Εξάμηνο 5ο
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Μαθήματα Κατεύθυνσης

Εξάμηνο 6ο
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Μεθοδολογία Έρευνας, Μαθήματα Κατεύθυνσης

Εξάμηνο 7ο
Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των Γλωσσών, Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξάμηνο 5ο

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Επιλογή (3 από τα 8):
Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α’, Γενική Μετάφραση Γλώσσας Β’, Γλώσσα Γ’, Λογιστική Κόστους, Διεθνές Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης MIS, Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας, Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ,

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοοικονομική της Διοίκησης, Εφοδιαστική Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης MIS, Γλώσσα Γ’, Λογιστική Κόστους, Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας, Διοίκηση Έργου (Project Management)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξάμηνο 6ο

Επιλογή (2 από τα 7)
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α’ Ι, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β’ Ι, Γλώσσα Γ’, Δημόσια Διοίκηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διερμηνεία Διαπραγματεύσεων, Γλώσσα Α’

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οικονομική Γεωγραφία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Επιχειρησιακού Κινδύνου, Δημόσια Διοίκηση, Εργασιακές Σχέσεις, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Γλώσσα Γ’

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εξάμηνο 7ο

Επιλογή (2 από τα 8)
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α’ ΙΙ, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β’ ΙΙ, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Α’, Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Β’

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εμπορικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπόριο, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Α’, Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Β’

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών είτε αυτοδύναμα, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση εξειδικευμένης γνώσης ξένων γλωσσών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και εμπορίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
  • Να συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας.
  • Να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου και για τις γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί.
  • Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.