Τμήμα Ζωικής Παραγωγής | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αναδείξει τεχνολόγους ικανούς να ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με την παραγωγή και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Ανατομία, Ανόργανη & Οργανική Χημεία, Κτηνοτροφικές Κατασκευές, Λειμώδεις Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων, Γενικά Μαθηματικά, Γενική Μικροβιολογία.

2ο Εξάμηνο
Φυσιολογία, Βιομετρία, Γενετική, Ανοσοβιολογία, Βιοχημεία, Ανάπτυξη Ζωικού Οργανισμού.

3ο Εξάμηνο
Συμπεριφορά Ζώων, Αγροτική Λογιστική, Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων-Διαχείριση Λυμάτων, Πληροφορική Ι, Γουνοφόρα Ζώα, Φυσιολογία Θρέψεως.

4ο Εξάμηνο
Αγροτική Τεχν/κή Ανάλυση, Εφ. Διατροφή Μυρικαστικών, Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα, Πληροφορική ΙΙ, Επιστημονική Μεθοδολογία, Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας

5ο Εξάμηνο
Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτηνοτροφία, Χοιροτροφία, Ποιοτική Εκτίμηση Σφαγείων & Κρέατος, Φυσιολογία Αναπαραγωγής.

6ο Εξάμηνο
Ιχθυοτροφία-Αλιεία, Εφ. Αναπαραγωγή, Εφ. Διατροφή Μονογαστρικών & Πτηνών
Μάθημα Επιλογής Α, Μάθημα Επιλογής Β, Μάθημα Επιλογής Γ.

7ο Εξάμηνο
Γαλακτοκομία, Βοοτροφία, Γενετική Βελτίωση, Προβατοτροφία-Αιγοτροφία, Φυσ. Έκρισης Γάλακτος-Μηχανική μελξη

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (για όλα τα εξάμηνα)
Τεχνικά Αγγλικά Ορολογία Ι και ΙΙ, Φυσική Αγωγή και Πρώτες Βοήθειες, Ζωοανθρωπονόσοι, Κονοκλότροφα, Εκτροφή Ιπποειδών, Εργασιακές Σχέσεις, Γενική Ζωολογία, Οικολογία, Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς, Στοιχεία Φαρμακολογίας, Τεχνολογία Ζωοτροφών, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Βιολογική Κτηνοτροφία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της διαδικασίας της Κτηνοτροφικής Παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή Ζωοκομικών Προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία , η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή (τεχνητή σπερματέγχυση, διασταυρώσεις, κλπ) του ζωικού κεφαλαίου.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, καθώς και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση τη καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνικής σπερματέγχυσης σε κέντρα σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωοαγορών, σφαγείων, κρεατογορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελλισών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια ή επιδοτείται με κρατικά προγράμματα.
 • Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το κράτος, οργανισμούς ή ιδιώτες.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημίες κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών , βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδ. θ), καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων, όπως σφαγείων, κρεαταγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων τη κατασκευής , ζωοτεχικών έργων.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ( ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς του.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμά στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.